Når mange kvalitetsmål

85 prosent av akuttpasientene i Helse Midt Norge mottok hjerte-lunge-redning før ambulansen kom. Pakkeforløp for kreftpasienter gir gode resultater. Dette er noen av funnene blant nye tall på 93 nasjonale kvalitetsindikatorer som publiseres 31. august.

 

Somatisk helse

 • Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i somatisk helse har gått ned. 
 •  Helse Midt-Norge RHF hadde kortest gjennomsnittlig ventetid på 54 dager.
 •  På landsbasis var andelen fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp i somatisk spesialisthelsetjeneste på 1,6 prosent i første tertial 2017, mot 1,2 prosent i første tertial 2016.

Kreft

 • Det er positiv utvikling for de fleste pakkeforløpene for kreft.
 • Det er variasjon både når det gjelder andel pasienter inn i pakkeforløp og andel gjennomført på anbefalt tid både for de ulike krefttypene og for behandlingssteder.

Akuttmedisinske tjenester

 • Andel pasienter hvor det ble startet hjerte-lunge-redning før ambulansen ankom var høyest i Helse Midt-Norge (85 prosent)

Psykisk helsevern barn og unge

 • Generelt viser kvalitetsindikatorene en stabil eller positiv utvikling, men med til dels store variasjoner mellom helseforetakene.

Psykisk helsevern for voksne

 • Helse Midt-Norge RHF hadde lengst gjennomsnittlig ventetid på 52 dager.
 • Tvangsinnleggelser utgjorde 16,9 prosent av alle innleggelser for døgnopphold i psykisk helsevern første tertial 2017. Dette er uendret fra første tertial 2016

Nye nasjonale kvalitetsindikator:

 • Selvbestemt abort gjennomført medikamentelt eller kirurgisk
 • Sykehjems deltakelse i undersøkelsen av helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-PIAH)

Her kan du lese mer om resultatene

Helsenorge.no

Helsedirektortatet