Må styrke innsatsen mot pasientskader

Hos rundt 13,9 prosent av pasienter innlagt ved norske sykehus i 2016 oppstod minst én pasientskade som medførte behov for tiltak, forlenget sykehusopphold eller ga alvorligere konsekvenser. Det viser pasientjournalundersøkelser ved hjelp av metoden Global Trigger Tool (GTT) gjennomført i norske sykehus i 2016. 

 

-Resultatene fra undersøkelsene ved norske sykehus sier oss at vi fortsatt har mye å hente, selv om det er gjort mye godt arbeid for pasientsikkerhet på sykehusene, sier fagdirektør i Helse Midt-Norge, Henrik A.Sandbu.

illustrasjonsfoto
Henrik A.Sandbu, fagdirektør i Helse Midt-Norge

Nasjonale mål

Helse- og omsorgsdepartementet har siden 2014 gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å redusere helseforetakene og sykehusenes omfang av pasientskader med 25 % . Andel estimerte sykehusopphold med én eller flere skader har ligget på samme nivå fra 2012 til 2016 uavhengig av skadenes alvorlighetsgrad. Metoden antas å ha svakheter  da den kun måler tilfeldig utvalgte sykehusopphold og resultatene sier lite om den totale kvaliteten i systemet. 

- Sykehusene gir stadig mer behandling og flere pasienter får polikliniske konsultasjoner. Samtidig ser vi store variasjoner både geografisk og mellom ulike tjenesteområder i spesialisthelsetjenesten. For å være trygge på at pasientene har lik tilgang til helsetjenester i hele landet, må vi se nærmere på hvorfor det er så store forskjeller i helseregionenes aktivitetsnivå, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Sammenligning mellom helseforetakenes nivå 

Når det gjelder Helseforetakenes resultater kan ikke de brukes til å sammenligne nivået av skader mellom foretakene. Grunnen til det er at journalundersøkelsen gjennomføres av team i hvert helseforetak.  Til tross for opplæring og årlige seminarer må man anta at det er forskjell på teamenes faglige og skjønnsmessige vurderinger. Selv om GTT teamene har utført undersøkelsen i henhold til samme manual og med samme opplæring, vil det være usikkerhet knyttet til at to team kan vurdere forskjellig hva som regnes som en skade. Man kan likevel sammenligne endring innen det enkelte helseforetak, og mellom dem.

Svakheter ved undersøkelsen

Undersøkelsen viser at risikoen for å få moderat alvorlige pasientskade ved behandling i norske sykehus har sannsynligvis økt siden 2012, men den belyser ikke hvorfor det har skjedd en økning.  I fremtiden bør parametere som diagnostikk, medikamentell behandling, nye metoder, alder og komorbiditet, og interrater- reliabilitet, samles inn i denne undersøkelsen for å bedre kunne analysere pasientskadedataene, og forklare årsakssammenhenger.

Undersøkelsen omfatter 8390 pasientopphold fra 19 helseforetak og fem private sykehus. Urinveisinfeksjoner, legemiddelbruk, postoperative infeksjoner og andre komplikasjoner til kirurgi, er de vanligste skadene ved norske sykehus. Postoperative sårinfeksjoner var vanligst blant disse skadetypene i 2016.

 

Her kan du lese rapporten Pasientsikkerhetsprogrammet 24/7

Helsedirektoratet nyhetssak