Krevende langtidsplan og -budsjett

Kvalitet, pasientsikkerhet og økonomisk bærekraft er hovedpilarene for langtidsplan og -budsjett for 2018-2023 i Helse Midt-Norge. Det er lagt planer for investeringer for rundt to milliarder kroner årlig. Forutsetningen er at foretakene tidlig i perioden klarer å etablere nødvendig økonomisk handlingsrom gjennom styrking av resultat og egen finansieringsevne.

 

Nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal og Helseplattformen er de to store prioriterte investeringene i perioden. Begge tiltak forutsetter både tilstrekkelig egenkapital, låneopptak og langsiktig økonomisk bærekraft. Vedtatt langtidsbudsjett saken gir ikke godkjenning for gjennomføring av de enkelte prosjekt eller tilhørende lån, det skjer i form av egne vedtak og gjennom de årlige investeringsbudsjettene.

- Helseforetakene har en krevende jobb foran seg, men langtidsplan og -budsjettet viser at det er lagt en realistisk plan for utviklingen av Helse Midt-Norge. Forbedringstiltak for å sikre god og effektiv drift er imidlertid ikke noe du kan utsette. Vi trenger innovative løsninger og må utnytte de muligheter teknologien gir oss i hverdagen. Dette forutsetter ansvarliggjorte ledere og motiverte medarbeidere i dag og i årene framover. Vår human-kapital, de 22.000 ansatte i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge, vil derfor fortsatt være vår viktigste ressurs, sier styreleder Ola H. Strand i Helse Midt-Norge RHF.

foto
Styreleder i Helse Midt-Norge RHF, Ola H.strand

Vedtatt langtidsplan og -budsjett avklarer også foreløpig inntektsfordeling for helseforetakene for 2018. Endelige budsjettramme for neste år kommer etter at Statsbudsjettet for neste år er vedtatt av Stortinget.