Jobber fortsatt med å redusere antibiotikabruken

Norske sykehus bruker for mye bredspektret antibiotika i forhold til målsettingene i nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens. 

illustrasjonsfoto
 

Dette viser funn på kvalitetsindikatoren Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i norske sykehus. I andre tertial 2017 ble det brukt 16,4 definerte døgn doser (DDD) av et utvalg bredspektrede antibiotika per 100 liggedøgn i norske sykehus, mens i samme periode i 2016 var det 18,5 DDD. I 2012 var gjennomsnittet på 18,9.

Hovedutfordringen i sykehus er overforbruk av bredspektrede antibiotika. Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten har satt mål om 30 prosent reduksjon i samlet bruk av fem grupper bredspektrede antibiotika innen utgangen av 2020 sammenlignet med 2012.

- Vi jobber systematisk med målrettede tiltak som tablettovergang, varighet av behandlingslengde, og korrekt mikrobiologisk prøvetaking. I tillegg trenger vi avdelingsledelse som tar et aktivt oppgjør med antibiotika innad i egen avdeling, sier Bjørn Waagsbø,overlege regionalt senter for smittevern og leder Antibiotika-teamet ved St. Olavs hospital . -Vi kartlegger også sentrale pasientgrupper som mottar antibiotika i sykehuset, noe som gir oss verdifull informasjon for videre arbeidet med å redusere antibiotikabruken, avslutter Waagsbø.

Her finner du mer informasjon om kvalitetsindikatoren