Henrik A. Sandbu ny fagdirektør

Henrik A. Sandbu er ansatt som fagdirektør for helsefagavdelingen i Helse Midt-Norge RHF. Sandbu fungerer i dag som fagdirektør og overtar stillingen etter Kjell Åsmund Salvesen.

​Sandbu har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og spesialiserte seg i generell kirurgi og ortopedisk kirurgi i 1995. Deretter tok han Master of Public Health, helseadministrasjon, ved Harvard University i USA i 1998. 

 Henrik A. Sandbu er ansatt som fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF

Sandbu har siden 2009 vært assisterende fagdirektør i det regionale helseforetaket og har i flere perioder vært konstituert fagdirektør. Han har også vært avdelingssjef ved ortopedisk avdeling/klinikksjef ved klinikk for ortopedi og reumatologi ved St. Olavs Hospital HF.

Som klinikksjef og fagdirektør har Sandbu vært en sentral deltaker i arbeid med nasjonale prioriteringsveiledere, system for nasjonale tjenester og system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

Stillingen som fagdirektør i Helse Midt-Norge har en svært viktig rolle i arbeidet med å sikre et godt og likeverdig helsetilbud for befolkningen i regionen. 

Helsefagavdelingens hovedområder er helsefag, forskning, utdanning og innovasjon. Sandbu tiltrer stillingen fra dags dato.