Helseplattformen har kunngjort konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget for anskaffelse av ny løsning for pasientjournal for Midt-Norge er nå sendt ut til leverandørene i konkurransen. En stor milepæl er passert for prosjektet.

Prosjektmedarbeiderne i Helseplattformen fulgte spent med da halvannet års arbeid ble lastet opp i anbudsportalen Mercell. De ser fram til å gå inn i en ny fase for prosjektet, med dialog med leverandørene for å finne best mulige løsning.

Pasientens helsetjeneste

For første gang skal det utvikles en felles journalløsning for hele helsetjenesten. Her settes pasienten i fokus. Målet er høyere behandlingskvalitet og færre pasientskader. Løsningen må tilby tilgang til kontinuerlig oppdatert klinisk kunnskap og bedre samhandlingen både i og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Pasienter og pårørende skal også få langt bedre muligheter til innsyn og påvirkning i egen journal og behandlingssituasjon enn i dag.
 

Stor involvering i arbeidet med krav

Med ambisjon om å samle hele helsetjenesten er anskaffelsen et omfattende og komplisert arbeid. De omfattende og svært detaljerte kravene til leveransen er utarbeidet i tett samarbeid med fagmiljø i helseforetak og kommuner.

Helseplattformen har arrangert et stort antall workshops der mer enn 300 helsearbeidere har deltatt fra alle områder i helsetjenesten. Disse hadde klare krav til hvordan en ny løsning burde være. Siden Helseplattformen er pilot for det nasjonale arbeidet med «Én innbygger – én journal», har også Direktoratet for e-helse vært involvert i arbeidet.
Både helseforetak og kommuner er godt representert i programmet og dets styrende organer. Alle kommuner i Midt-Norge, med Trondheim i spissen, er kunder i anskaffelsen med egne opsjonsavtaler. Også private aktører, fastleger og avtalespesialister, har mulighet til å kjøpe seg inn når den tid kommer.
 

Hard konkurranse

De fem leverandørselskapene passerte nåløyet i desember og ble invitert videre i konkurransen. Nå har de frist til 3.mai for å komme med sine innledende tilbud.
Reglene for offentlige anskaffelser er strenge og setter store krav til nøyaktighet ved beskrivelse av krav og kontraktsforhold. I tillegg til de drøyt seksti fulltidsressursene som arbeider i prosjektet, er det satt ned en helsefaglig og en IKT-faglig referansegruppe, og et eksternt kvalitetssikrings-selskap overvåker det hele.
Nå følger en dialogfase der kunde og tilbydere diskuterer hvilke muligheter som finnes, der konkurransegrunnlaget vil bli revidert i flere versjoner. Etter planen skal man sitte igjen med én leverandør og inngå kontrakt i 2019.
 
Les mer om Helseplattformen på programmets egne nettsider.