God måloppnåelse for pakkeforløp for kreft

 I 2016 var det på nasjonalt nivå totalt 77 prosent av kreftpasientene som inngikk i et pakkeforløp. Målet om at 70 prosent av pakkeforløpene ble gjennomført innenfor den gitte tidsrammen er dermed oppnådd.
Dette er blant resultatene av i alt 109 indikatorer som Helsedirektoratet publiserer i dag.

foto
 

- Vi har kontinuerlig fokus på kvalitetsforbedring og rapporten gir oss mulighet til å følge utviklingen over tid og bruke dem i vårt kvalitetsarbeid i samarbeid med helseforetakene, sier Henrik Sandbu, konstituert fagdirektør i Helse Midt-Norge.

Helse Midt-Norge er den helseregionen som i størst grad når målet om 70 prosent gjennomførte pakkeforløp på maksimal anbefalt forløpstid.
I løpet av 2015 ble det innført standardiserte pakkeforløp for kreft i Norge. 2016 er dermed det første hele året det er tilgjengelige tall for alle pakkeforløpene.

Det er store variasjoner i måloppnåelsen for de enkelte kreftformene, men 83 prosent av kreftpasientene innen de fire store kreftformene (bryst, lunge, tykk- og endetarm, prostata) er inne i pakkeforløp i 2016. Pakkeforløp for disse pasientgruppene var de første som startet i januar 2015. 

Dette er noen av funnene blant kvalitetsindikatorer som Helsedirektoratet publiserer i dag. I tillegg publiseres det fire nye kvalitetsindikatorer for helsetjenesten innen somatisk helse, akuttmedisinske tjenester og psykisk helse og rus. I alt publiseres resultater på 109 indikatorer. Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI) omfatter nå i alt 164.

De fire nye nasjonale kvalitetsindikatorer som publiseres 4.mai er:

  • Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i norske sykehus
  • Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i norske sykehjem
  • Postoperative infeksjoner etter innsetting av hemiprotese (hofte)
  • Avbrudd i TSB

Redusert bruk av bredspektrede antibiotika

Den nye nasjonale kvalitetsindikator for bruk av antibiotika har satt mål om 30 prosent reduksjon i samlet bruk av fem grupper bredspektrede antibiotika innen utgangen av 2020.

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Ved bruk av tvang i psykisk helsevern er andelen tvangsinnleggelser i psykisk helsevern stabil med en svak nedgang fra 18,1 prosent i 2015 til 17,8 prosent i 2016.  I 2016 ble det benyttet tvangsmidler overfor 7,0 prosent av pasienter i døgnopphold. I 2015 var andelen på 6,4 prosent.


For å se flere resultater gå til

Helsenorge.no
Nyhetssak fra Helsedirektoratet