Fortsatt god kreftomsorg, men kapasiteten under press

Mange pasienter får behandling i pakkeforløp for kreft, men ikke alle forløpene gjennomføres på anbefalt tid.

illustrasjonsbilde
 

​​Dette er noen av funnene fra publiseringen av nye nasjonale kvalitetsindikatorer. I alt publiseres resultater på 104 indikatorer, hvorav 9 er nye ved denne publiseringen (se oversikt nederst i saken). Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem omfatter nå i alt 172 indikatorer.

God utvikling i overlevelse etter kreft

Indikatorene for fem års overlevelse (hvor stor andel av behandlede pasienter som lever fem år etter avsluttet behandling) viser måloppnåelse for de fleste av kreftformene det måles på (tykktarmskreft, endetarmskreft, brystkreft, lungekreft, høyrisiko prostatakreft). Unntaket er lungekreft, hvor målet nås for kvinner, men ikke for menn.


Litt svakere gjennomstrømning i Pakkeforløp for kreft

Mange kreftpasienter får behandling i pakkeforløp. Kvalitetsindikatoren Nye kreftpasienter i pakkeforløp for 24 kreftformer viser at målet om at 70 prosent av nye kreftpasienter skal være i et pakkeforløp blir nådd.
Imidlertid er gjennomstrømningen i pakkeforløpene litt svakere enn ønsket. Kvalitetsindikatoren Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer viser at målet om 70 prosent gjennomførte pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid ikke blir nådd.

De fire store pakkeforløpene som ble innført 1.1.2015 var Pakkeforløp for brystkreft, lungekreft, tykk- og endetarmskreft og prostatakreft. Av disse er det kun Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft som oppnår målet om 70 prosent kreftpasienter inkludert i et pakkeforløp, og 70 prosent gjennomførte pakkeforløp innen maksimalt anbefalt forløpstid. 


De 9 nye kvalitetsindikatorene som publiseres for første gang 30. november 2017


Her kan du lese hele saken om de nye kvalitetsindikatorene som ble publisert idag

Her finner du mer informasjon om kvalitetsindikatorer og kvalitet i helsetjenesten