Årsrapport 2016 for Fellesfunksjonen Ambulansetjenesten

illustrasjonsfoto
 
Fellesfunksjonen for ambulansetjenesten er en regional funksjon, som har vært i drift i drøyt 2 år. Funksjonen er organisert som en avdeling på 
St. Olavs Hospital, Klinikk for akutt- og mottaksmedisin, men er en ressurs for de tre klinikkene som har ansvaret for den operative driften av ambulansetjenesten.  


Fellesfunksjonen ivaretar felles faglige løsninger på en rekke områder, driftsstøtte for fagsystemer til klinikkene, og forvaltning og fornying av ambulansekjøretøy med utstyr (logistikkfunksjoner) på vegne av Helse Midt-Norge RHF. Avdelingen har også ansvar for enkelte prosjekt og bidrar til videreutvikling av tjenesten.

Årsrapporten oppsummerer  nøkkeltall og trekk i ambulansevirksomheten i 2016 og peker på momenter det skal arbeides videre med i 2017.

Årsrapport Fellesfunksjonen Ambulansetjenesten i Midt-Norge 2016