2017

Nyheter og hendelser fra 2017

 • Information in English

  Helseplattformen: A new electronic health record solution for all levels of the health sector in Central Norway

 • Regional Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

  Regional Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (RKE) sørger for å koordinere tjenester til de som trenger det.

 • Prosjektrapport rehabilitering

 • Regional Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

  Regional Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (RKE) sørger for å koordinere tjenester til de som trenger det.

 • Vurderingsinstanser rus

  Her finner du en oversikt over vurderingsinstanser innen rusbehandling i Helse Midt-Norge. Dersom situasjonen er livstruende kontaktes sykehus på tlf 113.

 • Konkurransegrunnlag

  Helseplattformen sendte i februar 2017 ut konkurransegrunnlaget for anskaffelse av fremtidens PAS/EPJ-system til de fem leverandørene som ble pre-kvalifisert til å delta i konkurransen. Innen fristen 3. mai 2017 leverte fire av disse sine t...

 • Kunngjøringer og sentrale dokumenter

 • Organisering av Helseplattformen

  Helseplattformen er organisert som et program. Programmet har per juni 2018 ett pågående prosjekt, det er anskaffelsesprosjektet. 

 • Ofte stilte spørsmål

  Lurer du på noe om Helseplattformen?

 • Bakgrunn for Helseplattformen

  Arbeidet med Helseplattformen kan strekkes tilbake til 2012, da det i styremøte ble bestemt at Helse Midt-Norge skal anskaffe nytt journalsystem.

 • Presse

 • Nyhetsbrev

  Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Helseplattformen?

 • Tegneserie

 • Kontakt

 • Stillingsutlysning: Internrevisorer

  Vi søker to internrevisorer som ønsker å være med å videreutvikle en fremragende helsetjeneste for befolkningen. Som medarbeider hos oss får du en unik mulighet til å arbeide med faglig utfordrende problemstillinger knyttet til revisjon, st...

 • Strategi 2020

  Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtok Strategi 2020 etter en omfattende prosess med analyse, innspill og bred høring i 2010.

 • Helse Omsorg21-rådet

  Helse Omsorg21-rådet skal bidra til å sikre dialog og etablere møteplasser for ulike aktører innen helsetjenesten her til lands. Rådet består av 27 personer fra næringsliv, sykehus, universitet og høyskoler, offentlig forvaltning, kommunese...

 • Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

  Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten, NSG, er et strategisk rådgivende organ med medlemmer fra universitetene, de regionale helseforetakene og universitets- og høyskoleråd.

 • RHFenes strategigruppe for forskning

  De regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning er et forum for kontakt mellom de regionale helseforetakene, RHF, og for kommunikasjon med Helse- og omsorgsdepartementet om overordnede og strategiske forskningsspørsmål.

 • Fristbrudd

  Her finner du informasjon om arbeidet med å fjerne fristbrudd.

 • Poliklinisk aktivitet

  Antallet polikliniske konsultasjoner har økt kraftig de siste årene. Her finner du informasjon om utviklingen i Midt-Norge.

 • Ventetid

  Her finner du informasjon om utvikling i ventetid i Helse Midt-Norge.

 • Økonomi

  Her finner  du informasjon om det økonomiske resultatet vårt.

 • Behandling i utlandet

  Pasienter som ikke kan få behandling i Norge, har på visse vilkår rett til behandling i utlandet etter Pasient- og brukerrettighetsloven paragraf 2-1b, 5.ledd.

 • 2002

  Helsereformen som iverksettes 1. januar 2002 markerer starten på en ny epoke i norsk helsetjeneste. Helse Midt-Norges visjon lanseres: På lag med deg for din helse

 • 2003

  God utvikling i ventetid. Helse Midt-Norge IT (HEMIT) etableres.

 • 2004

  Rusreform settes i verk. Norsk Helsenett opprettes.

 • 2005

  Strategiarbeid: Helse Midt-Norge 2010 Digitalisert røntgen innført i hele regionen. Nytt tilbud til sykelig overvektige.

 • 2006

  Færre korridorpasienter. Økonomisk snuoperasjon.

 • 2007

  Fase 2 av nytt universitetssykehus i Trondheim Rusbehandling Midt-Norge HF videreføres

 • 2008

  Positivt økonomisk resultat. Standardisering av pasientforløp.

 • 2009

  Oppstart for Strategi 2020. Strategi for forskning og utvikling vedtas.

 • 2010

  Færre fristbrudd og redusert ventetid. Strategi 2020 vedtas.

 • 2011

  Ett helseforetak for hele Møre og Romsdal. Samhandlingsreform lanseres.

 • 2012

  Ett sykehus for Nordmøre og Romsdal vedtatt. Traumesystem og kreftplan vedtatt

 • 2013

  Utbyggingen av nye St. Olav Hospital er ferdig. IKT-strategi og handlingsplan etablert.

 • 2014

  Idefase-rapport godkjent og tomt for nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal besluttet. Program for pasientsikkerhet og kvalitet.

 • Resultater

  Her er en samling av noen utvalgte resultater som viser utvikling og hva vi har oppnådd i Helse Midt-Norge.

 • Ambulanse i Midt-Norge

  Helse Midt-Norge RHF har ansvar for regionens ambulansetjeneste som også kalles prehospitale tjenester. Tjenestene i Midt-Norge er en del av sykehusforetakene. 

 • Nøkkeltall bildediagnostikk

  Radiologi er en fellesbetegnelse for de apparatene som brukes for å ta bilder av kroppens ulike deler, funksjoner og fysiologiske prosesser for å undersøke og stille diagnose. Røntgen, CT, MR og ultralyd er blant de teknikkene som brukes.

 • Nøkkeltall for forskning

 • Nøkkeltall for rehabilitering

 • Nøkkeltall for utdanning

 • Nøkkeltall om ambulansetjenesten

 • Beredskap arkiv

 • Regional smittevernplan Helse Midt-Norge

  Regional plan for smittevern beskriver utfordringer og tiltak til planlegging og gjennomføring innen smittevern.  Handlingsplanen gjelder for alle helseforetak i Helse Midt-Norge og for alle pasientkategorier.

 • Etiske retningslinjer

  Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de har behov for og krav på.

 • Ledige stillinger

  Foretakene i Helse Midt-Norge er hele tiden på jakt etter nye medarbeidere. Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver på svært mange ulike fagområder.

 • 2015

  Helse Midt-Norge har historisk gode resultater innen ventetider og fristbrudd. Planleggingen av sykehuset Nordmøre og Romsdal er videreført i en konseptfase.

 • 2016

  Helse Midt-Norge vedtok i 2016 en ny strategi for foretaksgruppen; Strategi 2030.  Konsept for Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal vedtas og søknad om lån sendes Helse og omsorgsdepartementet. Helseplattformen blir regionalt utprøvingsprogr...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.