2017

Nyheter og hendelser fra 2017

Regional Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Prosjektrapport rehabilitering

Regional Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Vurderingsinstanser rus

Her finner du en oversikt over vurderingsinstanser innen rusbehandling i Helse Midt-Norge. Dersom situasjonen er livstruende kontaktes sykehus på tlf 113.

Strategi 2020

Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtok Strategi 2020 etter en omfattende prosess med analyse, innspill og bred høring i 2010.

Helse Omsorg21-rådet

Helse Omsorg21-rådet skal bidra til å sikre dialog og etablere møteplasser for ulike aktører innen helsetjenesten her til lands. Rådet består av 27 personer fra næringsliv, sykehus, universitet og høyskoler, offentlig forvaltning, kommunese...

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten, NSG, er et strategisk rådgivende organ med medlemmer fra universitetene, de regionale helseforetakene og universitets- og høyskoleråd.

RHFenes strategigruppe for forskning

Fristbrudd

Poliklinisk aktivitet

Antallet polikliniske konsultasjoner har økt kraftig de siste årene. Her finner du informasjon om utviklingen i Midt-Norge.

Ventetid

Økonomi

Her finner  du informasjon om det økonomiske resultatet vårt.

Behandling i utlandet

Pasienter som ikke kan få behandling i Norge, har på visse vilkår rett til behandling i utlandet etter Pasient- og brukerrettighetsloven paragraf 2-1b, 5.ledd.

Kreftomsorg

2015

Helse Midt-Norge har historisk gode resultater innen ventetider og fristbrudd. Planleggingen av sykehuset Nordmøre og Romsdal er videreført i en konseptfase.

2002

Helsereformen som iverksettes 1. januar 2002 markerer starten på en ny epoke i norsk helsetjeneste. Helse Midt-Norges visjon lanseres: På lag med deg for din helse

2003

God utvikling i ventetid. Helse Midt-Norge IT (HEMIT) etableres.

2004

Rusreform settes i verk. Norsk Helsenett opprettes.

2005

Strategiarbeid: Helse Midt-Norge 2010 Digitalisert røntgen innført i hele regionen. Nytt tilbud til sykelig overvektige.

2006

Færre korridorpasienter. Økonomisk snuoperasjon.

2007

Fase 2 av nytt universitetssykehus i Trondheim Rusbehandling Midt-Norge HF videreføres

2008

Positivt økonomisk resultat. Standardisering av pasientforløp.

2009

Oppstart for Strategi 2020. Strategi for forskning og utvikling vedtas.

2010

Færre fristbrudd og redusert ventetid. Strategi 2020 vedtas.

2011

Ett helseforetak for hele Møre og Romsdal. Samhandlingsreform lanseres.

2012

Ett sykehus for Nordmøre og Romsdal vedtatt. Traumesystem og kreftplan vedtatt

2013

Utbyggingen av nye St. Olav Hospital er ferdig. IKT-strategi og handlingsplan etablert.

2014

Idefase-rapport godkjent og tomt for nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal besluttet. Program for pasientsikkerhet og kvalitet.

Resultater

Ambulanse i Midt-Norge

Nøkkeltall bildediagnostikk

Nøkkeltall for forskning

Nøkkeltall for rehabilitering

Nøkkeltall for utdanning

Nøkkeltall om ambulansetjenesten

Beredskap arkiv

Regional smittevernplan

Etiske retningslinjer

Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de har behov for og krav på.

Ledige stillinger

Prosjekter for bedre oppgavedeling

Eksempler på jobbgliding

Jobbglidningsprosjektene som ble kjørt i 2013 ble utfordret til å lage hver sin poster til presentasjon.

Kontaktinformasjon for pressen

Kommunikasjonsavdelingen bistår med informasjon og kan vise deg til rett person i det regionale helseforetaket.

Helse Midt-Norge RHFs offentlige postjournal

Vi legger til rette for meroffentlighet. Dette betyr at de aller fleste dokumentene vi har i arkivet vårt er tilgjengelige for publikum.

Beredskap i Helse Midt-Norge

Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Midt-Norge

Det avholdes regelmessige både formelle og uformelle møter mellom tillitsvalgte, konsernverneombud og ledelsen på konsernnivå i Helse Midt-Norge.

Miljøpolitikk

Om oss oversikt

Profil

Profilhåndboken gir informasjon om helseforetakenes grafiske profil.

Sosiale medier

Følg oss på sosiale medier. Dette er våre offisielle kanaler.

Styret i Helse Midt-Norge RHF

Helse- og omsorgsdepartementet eier de regionale helseforetakene, men vi er organisert slik at vi har et eget styre som følger oss opp i den daglige driften.