2017

Nyheter og hendelser fra 2017

 • Information in English

  Helseplattformen: A new electronic health record solution for all levels of the health sector in Central Norway

 • Integration-/conversion analyst Bridges

  Helseplattformen is establishing a common electronic health record (EHR) for all levels of health care in Central Norway (Midt-Norge) – hospitals, municipalities, GPs and private specialists.

 • Prosjektrapport rehabilitering

 • Vurderingsinstanser rus

  Her finner du en oversikt over vurderingsinstanser innen rusbehandling i Helse Midt-Norge. Dersom situasjonen er livstruende kontaktes sykehus på tlf 113.

 • Konkurransegrunnlag

  Helseplattformen sendte i februar 2017 ut konkurransegrunnlaget for anskaffelse av fremtidens PAS/EPJ-system til de fem leverandørene som ble pre-kvalifisert til å delta i konkurransen. Innen fristen 3. mai 2017 leverte fire av disse sine t...

 • Kunngjøringer og sentrale dokumenter

 • Organisering av Helseplattformen

  Helseplattformen er organisert som et program. Programmet har per juni 2018 ett pågående prosjekt, det er anskaffelsesprosjektet. 

 • Ofte stilte spørsmål

  Lurer du på noe om Helseplattformen?

 • Bakgrunn for Helseplattformen

  Arbeidet med Helseplattformen kan strekkes tilbake til 2012, da det i styremøte ble bestemt at Helse Midt-Norge skal anskaffe nytt journalsystem.

 • Presse

 • Nyhetsbrev

  Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Helseplattformen?

 • Tegneserie

 • Regional Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

  Regional Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (RKE) sørger for å koordinere tjenester til de som trenger det.

 • Stillingsutlysning: Internrevisorer

  Vi søker to internrevisorer som ønsker å være med å videreutvikle en fremragende helsetjeneste for befolkningen. Som medarbeider hos oss får du en unik mulighet til å arbeide med faglig utfordrende problemstillinger knyttet til revisjon, st...

 • Strategi 2020

  Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtok Strategi 2020 etter en omfattende prosess med analyse, innspill og bred høring i 2010.

 • Helse Omsorg21-rådet

  Helse Omsorg21-rådet skal bidra til å sikre dialog og etablere møteplasser for ulike aktører innen helsetjenesten her til lands. Rådet består av 27 personer fra næringsliv, sykehus, universitet og høyskoler, offentlig forvaltning, kommunese...

 • Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

  Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten, NSG, er et strategisk rådgivende organ med medlemmer fra universitetene, de regionale helseforetakene og universitets- og høyskoleråd.

 • RHFenes strategigruppe for forskning

  De regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning er et forum for kontakt mellom de regionale helseforetakene, RHF, og for kommunikasjon med Helse- og omsorgsdepartementet om overordnede og strategiske forskningsspørsmål.

 • Fristbrudd

  Her finner du informasjon om arbeidet med å fjerne fristbrudd.

 • Poliklinisk aktivitet

  Antallet polikliniske konsultasjoner har økt kraftig de siste årene. Her finner du informasjon om utviklingen i Midt-Norge.

 • Ventetid

  Her finner du informasjon om utvikling i ventetid i Helse Midt-Norge.

 • Økonomi

  Her finner  du informasjon om det økonomiske resultatet vårt.

 • Behandling i utlandet

  Pasienter som ikke kan få behandling i Norge, har på visse vilkår rett til behandling i utlandet etter Pasient- og brukerrettighetsloven paragraf 2-1b, 5.ledd.

 • 2002

  Helsereformen som iverksettes 1. januar 2002 markerer starten på en ny epoke i norsk helsetjeneste. Helse Midt-Norges visjon lanseres: På lag med deg for din helse

 • 2003

  God utvikling i ventetid. Helse Midt-Norge IT (HEMIT) etableres.

 • 2004

  Rusreform settes i verk. Norsk Helsenett opprettes.

 • 2005

  Strategiarbeid: Helse Midt-Norge 2010 Digitalisert røntgen innført i hele regionen. Nytt tilbud til sykelig overvektige.

 • 2006

  Færre korridorpasienter. Økonomisk snuoperasjon.

 • 2007

  Fase 2 av nytt universitetssykehus i Trondheim Rusbehandling Midt-Norge HF videreføres

 • 2008

  Positivt økonomisk resultat. Standardisering av pasientforløp.

 • 2009

  Oppstart for Strategi 2020. Strategi for forskning og utvikling vedtas.

 • 2010

  Færre fristbrudd og redusert ventetid. Strategi 2020 vedtas.

 • 2011

  Ett helseforetak for hele Møre og Romsdal. Samhandlingsreform lanseres.

 • 2012

  Ett sykehus for Nordmøre og Romsdal vedtatt. Traumesystem og kreftplan vedtatt

 • 2013

  Utbyggingen av nye St. Olav Hospital er ferdig. IKT-strategi og handlingsplan etablert.

 • 2014

  Idefase-rapport godkjent og tomt for nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal besluttet. Program for pasientsikkerhet og kvalitet.

 • Resultater

  Her er en samling av noen utvalgte resultater som viser utvikling og hva vi har oppnådd i Helse Midt-Norge.

 • Ambulanse i Midt-Norge

  Helse Midt-Norge RHF har ansvar for regionens ambulansetjeneste som også kalles prehospitale tjenester. Tjenestene i Midt-Norge er en del av sykehusforetakene. 

 • Nøkkeltall bildediagnostikk

  Radiologi er en fellesbetegnelse for de apparatene som brukes for å ta bilder av kroppens ulike deler, funksjoner og fysiologiske prosesser for å undersøke og stille diagnose. Røntgen, CT, MR og ultralyd er blant de teknikkene som brukes.

 • Nøkkeltall for forskning

 • Nøkkeltall for rehabilitering

 • Nøkkeltall for utdanning

 • Nøkkeltall om ambulansetjenesten

 • Regional smittevernplan Helse Midt-Norge

  Regional plan for smittevern beskriver utfordringer og tiltak til planlegging og gjennomføring innen smittevern.  Handlingsplanen gjelder for alle helseforetak i Helse Midt-Norge og for alle pasientkategorier.

 • Etiske retningslinjer

  Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de har behov for og krav på.

 • Ledige stillinger

  Foretakene i Helse Midt-Norge er hele tiden på jakt etter nye medarbeidere. Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver på svært mange ulike fagområder.

 • 2015

  Helse Midt-Norge har historisk gode resultater innen ventetider og fristbrudd. Planleggingen av sykehuset Nordmøre og Romsdal er videreført i en konseptfase.

 • 2016

  Helse Midt-Norge vedtok i 2016 en ny strategi for foretaksgruppen; Strategi 2030.  Konsept for Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal vedtas og søknad om lån sendes Helse og omsorgsdepartementet. Helseplattformen blir regionalt utprøvingsprogr...

 • Prosjekter for bedre oppgavedeling

 • Eksempler på jobbgliding

  Jobbglidningsprosjektene som ble kjørt i 2013 ble utfordret til å lage hver sin poster til presentasjon.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.