Utviklingsplaner for helseforetakene

Torsdag 2. juni ble det gjennomført foretaksmøter for helseforetak i Helse Midt-Norge som et ledd i arbeidet med å følge opp den nasjonale helse- og sykehusplanen. Helseforetakene har i tråd med dette fått i bestilling å lage utviklingsplaner som skal avleveres neste år.

 

Mandat og regionale føringer for arbeidet med utviklingsplanene legges fram for behandling i styret for Helse Midt-Norge RHF 16. juni. Mandatet vil gi føringer for både innhold og prosess. I protokollene fra foretaksmøtene pekes det på behovet for hensiktsmessig oppgavedeling og krav til helhetlige pasientforløp. Dette forutsetter tett samarbeid og faglige og organisatoriske nettverksfunksjoner mellom sykehus.

Foretaksprotokollene til helseforetakene i Helse Midt-Norge er gjort tilgjengelige her:

Styrende dokumenter