To legemidler mot leukemi kan innføres

Beslutningsforum for nye metoder sier ja til å innføre legemidlene Imbruvica og Zydelig, til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Begge legemidlene, ibrutinib (Imbruvica) og idelalisib (Zydelig), er så nye at det er lite data som dokumenterer effekten. Det er vist effekt av begge legemidlene, men det er usikkert hvor stor denne effekten er sammenliknet med dagens behandling. Legemidlene antas å brukes på en liten gruppe, svært syke pasienter: i underkant av 120 pasienter i 2020.

Du kan lese hele saken på nettsidene til Nasjonalt system for innføring av nye metoder.