Tiltak for et bedret psykisk helsevern

Styret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt Regional plan for psykisk helsevern 2016-2020. Planen beskriver en rekke tiltak og gevinster som vil videreutvikle psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten.

 

​Noen av tiltakene er å sørge for klinisk og pasientnær forskning og fagutvikling ved alle klinikker, opprette og utarbeide regionale funksjoner og spesialfunksjoner.

Du finner alle tiltak og gevinster i regional plan for psykisk helsevern 2016-2020

Hovedtrekk fra planen

Likeverdig behandling

Helse Midt-Norge RHF arbeider for riktig bruk av kompetanse og kapasitet både innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det forventes god ressursutnyttelse og tilgjengelighet for befolkningen i regionen. Tjenestene må bygges opp på en slik måte at vi kan møte framtidas utfordringer og sikre god kvalitet og effektivitet i tjenestene, innenfor vedtatte økonomiske rammer.

- Målet er at den regionale planen for psykisk helsevern skal bidra til å sikre god og forutsigbar kvalitet i tjenestetilbudet og at uønsket variasjon innen psykisk helsevern reduseres. Pasienter med sammensatte lidelser har behov for arbeidsformer som fremmer samhandling. Jeg forutsetter at det arbeides aktivt med oppfølging av hvert enkelt tiltak in planperioden, sier administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig Slørdahl.

Standardisering

Planen peker blant annet på at standardiserte pasientforløp bør videreutvikles, og at det bør tilstrebes et tettere samarbeid og integrasjon av psykisk helsevern og TSB med resten av spesialisthelsetjenesten.

Psykisk helsevern i Helse Midt-Norge skal skape merverdi i form av bedret psykisk helse, god livskvalitet og opplevd mestring for pasient og pårørende. Regional plan skal sikre at pasienter i psykisk helsevern skal ha tilgang til kvalitativt god og samordnet akutt-tjeneste, elektiv utredning og behandling samt rehabilitering, der ressursene blir utnyttet på best mulig måte i samhandling mellom offentlige og private aktører (eks. avtalespesialister, fritt behandlingsvalg, NAV).

To faser

Planarbeidet har vært inndelt i to faser. Planarbeidet har vært inndelt i to faser. Fase 1 gir en beskrivelse av tjenestetilbudet slik det er i dag og i Fase 2 har prosjektgruppen drøftet seg fram til tiltak for å møte noen av utfordringene.

Mer om psykisk helsevern i Helse Midt-Norge