Styringsmålene for 2016

Styringsmålene for spesialisthelsetjenesten i 2016 er formulert under tre hovedoverskrifter: Redusere unødvendig venting og variasjon; prioritere psykisk helsevern og rusbehandling - og bedre kvalitet og pasientsikkerhet.

- Oppdraget for 2016 har fått en særdeles tydelig styringsmål. Det gjør at styret har et godt utgangspunkt for å følge opp. Jeg er overbevist om at Helse Midt-Norge har de forutsetningene som skal til for å innfri, sier styreleder Ola H. Strand i Helse Midt-Norge RHF.

Tirsdag 12. januar ble det avholdt foretaksmøter for de regionale helseforetakene og protokollen ledsages av oppdragsdokumentet for 2016. I år framstår dokumentet i en forenklet utgave og peker ut tre overordnede styringsmål.

For redusert unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelse ved sykehusene vil dette være:
•Gjennomsnittlig ventetid skal under 65 dager
•Det skal ikke være noen fristbrudd
•Variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom helseforetakene skal være lavere enn i 2015 
•Variasjon i gjennomsnittlig liggetid innenfor utvalgte fagområder skal være lavere enn i 2015
•Variasjon i andel dagbehandling innen utvalgte fagområder skal være lavere enn i 2015
•70 prosent av kreftpasienter skal være registrert i et pakkeforløp

For å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling gjelder disse indikatorene:
•Veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal være høyere enn for somatikk på regionnivå (den gylne regel)
•Antall tvangsinnleggelser for voksne skal være redusert sammenliknet med 2015 (per 1 000 innbyggere i helseregionen)
•Andel årsverk i distriktspsykiatriske sentre skal være økt sammenliknet med sykehus i psykisk helsevern for voksne i 2015

For å bedre kvalitet og pasientsikkerhet er indikatorene:
•Andel sykehusinfeksjoner skal være mindre enn 4,7 prosent
•Det skal ikke være korridorpasienter

Her vil du finne protokoll fra foretaksmøtet og Oppdragsdokument 2016.

Statsråd Bent Høies sykehustale (holdt 12. januar 2106).