Strategi 2030 vedtatt

Styret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt Strategi 2030. Strategien er førende for langsiktig utvikling og prioriteringer i foretaksgruppa og legges til grunn når det nå utarbeides utviklingsplaner og fagplaner i foretaksgruppen.

 

​For å lykkes med å realisere strategien ber styret om at helseforetaksgruppa arbeider aktivt og strukturert med kultur, ledelse og medarbeidere.

Ola H. Strand, styreleder i Helse Midt-Norge RHF- Styret mener åpenhet og involvering skal prege arbeidet med å realisere strategien. og det må legges til rette for incitamenter som understøtter ønsket utvikling, sier styreleder Ola H. Strand.

Strategien skal skape nødvendig forutsigbarhet og trygghet for tilbudet til pasienter, medarbeidere, samarbeidsparter, samfunn og hele befolkningen. Den skal også gi nødvendig handlingsrom for videreutvikling av helseforetakenes virksomhet, i tråd med endringer i rammebetingelser og befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF- Strategi 2030 utfordrer alle oss som arbeider i Helse Midt-Norge. Ambisjonen om en fremragende helsetjeneste krever endringer og at vi griper mulighetene som ny kunnskap og teknologi gir oss. Et godt helsetilbud for innbyggerne i et av verdens rikeste land blir bedre hvis vi spiller på lag, samtidig som vi ivaretar det globale helseperspektivet, sier Stig A. Slørdahl som er administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF.

 

Slørdahl fortsetter: - Som ledere må vi bidra til å skape engasjement, forståelse og oppslutning om veivalg og nødvendige prioriteringer. Det handler om å ta ansvar for fremtidas helsetjenester.

Her kan du lese mer om Strategi 2030