Spesialistutdanningen for leger – tydelig ansvar, bedre kvalitet

Innføring av ny spesialitetsstruktur og innhold i utdanningen for legespesialister er i gang. Allerede i september 2017 starter de første legene i del 1 av utdanningen. De regionale helseforetakene vil bruke muligheten til å styrke kompetansen og utdanningen for fremtidens legespesialister.

Modell for utdanningsløp for leger 

 

På vegne av tverregional styringsgruppe for ny spesialistutdanning for leger vil vi med denne artikkelen gjøre rede for ny modell for spesialistutdanningen.

I dag har spesialistutdanningen definerte krav til tjenestetid og -sted. I ny modell skal utdanningen baseres på oppnåelse av fastsatte læringsmål. Det enkelte helseforetak/sykehus får større ansvar for utdanningen og må planlegge hele utdanningsløpet for hver spesialitet. Det er en målsetting at utdanningsløpene skal bli mer forutsigbare, og at virksomhetene selv kan finne løsninger gjennom samarbeidsavtaler med andre virksomheter der det er nødvendig, for å nå læringsmålene. Er pasientgrunnlaget for dårlig til at læringsaktiviteter kan utføres i egen virksomhet, kan det for eksempel etableres avtaler med andre helseforetak/sykehus eller avtalespesialister.

I tillegg skal nye kompetansemoduler og bedre veiledning og supervisjon styrke innholdet i utdanningen.

Les hele artikkelen her

Les mer om utdanning og spesialisering i Helse Midt-Norge

Ny ordning for spesialistutdanning for leger – tverregionalt prosjekt

Artikkelen stod på trykk : Nr. 10 – 7. juni 2016 i Tidsskriftet for Den Norske Legeforening
Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:898 – 9
doi: 10.4045/tidsskr.16.0402