Søker lån til IKT-investering

Styret for Helse Midt-Norge RHF har besluttet å søke om lånefinansiering for spesialisthelsetjenestens andel i anskaffelsesprogrammet for ny journalløsning for helsetjenesten. Konseptbeskrivelse av Helseplattformen oversendes Helse- og omsorgsdepartementet som underlag for søknaden.

 

​- Styret understreker at IKT er en stadig større del av nødvendig infrastruktur for å kunne levere helsetjenester til befolkningen og at det kan dreier seg om investeringer av en betydelig størrelse, heter det i vedtaket.

Søknad

Endelig søknad om lån vil bli sendt i desember neste år (2017) etter at det foreligger oppdaterte investeringsanslag basert på de tilbud som foreligger fra leverandørene på det tidspunktet. Helseplattformen gjennomførte i høst prekvalifisering av aktuelle leverandører. Av elleve søkere blir nå fem med videre i dialogfasen av prosjektet.

Bakgrunn

Det er behov for en IKT-løsning for pasientbehandling og samhandling i helseregionen som i større grad gjør det mulig å levere helsetjenester av høy kvalitet med tilfredsstillende pasientsikkert på tvers av organisatoriske grenser. Dette innebærer en løsning som understøtter helhetlige, integrerte og standardiserte pasientforløp på tvers av organisatoriske grenser, med god kvalitet på behandlingen og med støtte for arbeids- og informasjonsflyt på tvers av omsorgsnivå, samt beslutnings- og prosess-støtte i behandlingen knyttet opp mot nasjonale og internasjonale veiledere for pasientbehandling og prosedyrer.

Helse Midt-Norge har i denne sammenheng etablert programmet Helseplattformen med ansvar for anskaffelse, innføring og gevinstrealisering av et nytt pasientadministrativt system (PAS) og ny elektronisk pasientjournal (EPJ).

Arbeidet med Helseplattformen gjennomføres i tett samarbeid med kommunene i regionen, og det er innledet et særskilt samarbeid med Trondheim kommune. I 2016 ble Helseplattformen valgt ut som en regional utprøvingsarena for det nasjonale målbildet i konseptet «En innbygger – en journal» og samarbeidet ble dermed utvidet til nasjonalt plan.

Ultimo 2016 har programmet ferdigstilt første versjon av konkurransegrunnlaget og gjennomført prekvalifisering av potensielle leverandører. I 2017/2018 skal det gjennomføres dialogrunder med disse, samt jobbes videre med programmet som helhet. I 2019 skal kontrakt signeres, og fra 2021 skal ny PAS/EPJ etter planen innføres i spesialisthelsetjenesten og de 85 kommunene i helseregion Midt-Norge forutsatt at de utløser sine opsjoner.

Her finner du mer informasjon om Helseplattformen