Samarbeid om nyfødtmedisin

Faglig enighet ligger til grunn når Helse Midt-Norge tar grep for å sikre tilbudet til gravide med truende prematur fødsel og for tidlig fødte barn. Dette innebærer en funksjonsdeling for barn født før svangerskapsuke 26 og gjør at HMN får samme struktur på dette tilbudet som resten av landet. 

Samarbeidsavtalen som fagmiljøene ved nyfødtavdelingene på Ålesund sjukehus og St. Olavs Hospital har signert, skal sørge for fødsel ved riktig behandlingssted, god kommunikasjon, samhandling og satsing på faglig utvikling og samarbeid.- Det er gledelig at vi gjennom denne prosessen får etablert en felles plattform for to sterke fagmiljøer i vår region. Vi ønsker å bidra med økonomisk støtte til det som blir en treårig plan for kompetanseutvikling og hospiteringsordninger, sier kst. fagdirektør Henrik A. Sandbu i Helse Midt-Norge RHF.Høyt faglig nivå
Begge avdelinger holder høyt faglig nivå og har hele tiden behandlet nyfødte i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer og standarder. Den eksterne fagrevisjonen våren 2016 fant ingen vesentlige kvalitetsforskjeller i tilbudet, men pekte på at begge avdelinger bør ha en kompetanseplan som sørger for at det høye faglige nivået opprettholdes og at kompetanse videreutvikles i tråd med de til enhver tid gjeldende nasjonale krav.
Ordningen med et regionalt standardisert pasientforløp og en egen kompetanseplan for avdelingene finansiert av HMN skal evalueres etter 3 år. Sandbu mener at det faglige samarbeidet blir et viktig bidrag for å skape trygghet og et godt tilbud for foreldre og barn framover.
 
Pasientforløp
Samarbeidsavtalen baner vei for at Helse Midt-Norge etablerer avklarte retningslinjer og standardiserte regionale behandlingsforløp for truende for tidlig fødsel og for tidlig fødte barn i vår region.