Rusplan: Nytenking, rekruttering og brukermedvirkning

Styret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt ny Regional plan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling  (TSB) 2016-2020. Planen peker på tre overordnede områder som forskning og innovasjon, rekruttering og brukermedvirkning.

 

​Det er også lagt opp til prioriterte tiltak i planen. Disse omfatter blant annet å sikre tidlig identifisering av alkoholproblemer, øke kapasiteten for gravide og småbarnsfamilier, og implementere de fem nasjonale prosedyrene for barn som pårørende.

Du finner beskrivelser av alle tiltak i Regional plan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Hovedtrekk fra planen

To faser

Arbeidet med planen har vært delt opp i to faser hvor fase 1 er en kartlegging, utredning og analyse av en rekke områder innen behandlingen. Fase 2 gir anbefalinger til tiltak innenfor prioriterte områder og en beskrivelse av gevinst ved gjennomføring av tiltakene.
 
- Helse Midt-Norge RHF arbeider for riktig bruk av kapasitet og kvalitet innen psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Samtidig forventes en god utnyttelse av ressurser og likeverdig tilgjengelighet i hele regionen. Tjenestene må videreutvikles slik at vi klarer å sikre god kvalitet, bærekraft og effektivitet i tjenestene i møte med framtidas utfordringer, sier administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig Slørdahl.

Likeverdig behandling

Både tidligere og gjeldende opptrappingsplan og Samhandlingsreform har vært viktige elementer i Helse Midt-Norge sin satsning innen TSB. De viktigste områdene som er beskrevet er tidlig innsats, behandling og oppfølging etter endt behandling.

Tilbud om rusbehandling til befolkningen skal være likeverdig. Opptrappingen i Midt-Norge er ennå ikke slik at man har et likeverdig lokalbasert tilbud i alle helseforetak, men tilgang til lokale og regionale tilbud har sikret god tilgang til et differensiert tilbud i hele regionen. Den nye regionale planen tar høyde for at behandlingen skal bli mer likeverdig i Helse Midt-Norge.

Mer om rusbehandling i Helse Midt-Norge