Resultatlønn og bonuser i Helsebygg Midt-Norge

Helse Midt-Norge RHF har i dag oversendt en redegjørelse til HOD etter flere oppslag i Sunnmørsposten om bruk av resultatlønn og bonuser under byggingen av nye St. Olavs Hospital

Helsebygg Midt-Norge ble besluttet organisert som et prosjekt med eget styre av Helse Midt-Norge RHF i april 2002. I mandatet heter det «Styret skal sørge for at Helsebygg Midt-Norge til enhver tid har de personellressurser som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet…»

I januar 2005 drøftet styret et notat om "etterlønn – bonus – sluttpakke/støttetiltak overtallige ved sluttføring av byggefase 1 (BF1)", saken ble utsatt og lagt fram på nytt i februar med kommentarer fra styret innarbeidet. Notatet ble da tatt til etterretning.
Økonomisk ramme ble satt til 15 millioner kroner.
Anvendt beløp: 9,9 mill. NOK (9.906.313,-)

I september 2006 godkjente styret "Tiltak for å beholde medarbeidere for sluttføring av prosjektet nytt universitetssykehus, byggefase 2".
Økonomisk ramme ble satt til 20 millioner kroner for BF2
Anvendt beløp: 18,9 mill. NOK (18.862.810,-)

Styret for Helsebygg Midt-Norge ba i møte i april 2009 administrasjonen legge fram forslag til tiltak for å beholde en stabil bemanning gjennom byggefase 2-2.
Et budsjett på 9 millioner kroner ble lagt til grunn.
Anvendt beløp: 9,8 mill. NOK (9.821.804,-)

For alle byggefaser for perioden 2001-2014 ble det utbetalt 38,6 mill. NOK, inkludert arbeidsgiveravgift og MVA. Styret for Helsebygg Midt-Norge hadde satt av en ramme på i alt 44 mill. NOK, av dette ble 5,4 mill. NOK ikke benyttet og er tilbakeført til prosjektet.

Saksframlegg knyttet til behandling av lønnsforhold og forhandlinger med de ansatte ble ikke etterspurt av media før Sunnmørsposten ba om dette i 2015. Helse Midt-Norge RHF har så langt det har vært mulig framlagt disse dokumentene for Sunnmørsposten. Innsynsbegjæringen har vært krevende fordi avisa har bedt om navn, beløp og begrunnelse for alle som har dratt nytte av ordningene i hele perioden. Helse Midt-Norge RHF har beklaget at saken har tatt for lang tid å svare ut. I siste instans har Sykehusbygg HF og tidligere ansatte i Helsebygg Midt-Norge bistått for å framskaffe og sammenstille dokumentasjon.

Ordningene med resultatlønn og bonuser har vært omtalt i media tidligere og ledelsen av Helsebygg Midt-Norge har vært åpne på bruken av slike ordninger hele tiden. Prosjektledelsen mener at resultatbasert lønn har bidratt til at dette langvarige og kompliserte utbyggingsprosjektet i alle faser ble levert på tid og innenfor budsjett.

NRK Trøndelag februar 2010: "Får 16 millioner i bonus"
https://www.nrk.no/trondelag/1.6990187

Sunnmørsposten juni 2016: "Ber om bonusorientering"
http://www.smp.no/nyheter/2016/06/26/Ber-om-bonusorientering-12951104.ece

Illustrasjonsbilde av st. Olavs Hospital