Pasientens helsetjeneste diskutert i Regionalt Brukerutvalg

Stort engasjement da Brukerutvalget diskuterte grunnlaget for Strategi 2030. Den nye pasientrollen: "Hvordan setter vi pasienten i sentrum når sentrum er opptatt"?

Samhandlingsdirektør Daniel Haga, rådgiver May Britt Kjelsaas og leder i Brukerutvalget Snorre Ness
Samhandlingsdirektør Daniel Haga, rådgiver May Britt Kjelsaas og RBU-leder Snorre Ness

Styret i Helse Midt-Norge har bedt administrasjonen om å lage fire temanotater som ledd i forarbeidet til Strategi 2030. Temaene disse notatene drøfter er

  1. Den nye pasientrollen - pasientens helsetjeneste
  2. De store dilemmaene i helsetjenesten
  3. Arbeidskraft og kompetanse
  4. Fra fraksjonert til helhetlig behandling

Det første notatet blir presentert for Styret 3. februar, og Regionalt brukerutvalg (RBU) fikk presentert dette i møtet i dag. Samhandlingsdirektør Daniel Haga gikk gjennom bakgrunnen for notatet og de strategiske tankene bak det. Et av kjernespørsmålene som drøftes er hvor Styret kan gjøre egne valg og hvor en må følge pålegg fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Haga innledet med å trekke linjene 15 år tilbake, og se på hvilken utvikling helsetjenesten har hatt i løpet av denne perioden. Så så han på hva vi vet eller tror kommer til å skje i løpet av de neste 15 årene, og hvilke mottrekk helsetjenesten kan sette inn for å møte utviklingen.

Rådgiver May Britt Kjelsaas tok over stafettpinnen og gikk mer i dybden på hva begrepet "pasientens helsetjeneste" kan innebære, og på det prosjektet Helse Midt-Norge har for å konkretisere hva pasientens rolle vil kunne være i fremtidens helsetjeneste.

Etter presentasjonene ble det åpnet for diskusjon rundt temaet ledet av RBU-leder Snorre Ness. Diskusjonen dreide seg mye om behovet for en enklere helsetjeneste, prioriteringer rundt nye og individuelle medisiner og behovet for bedre samhandling mellom nivåene i helsetjenesten.

Mer om strategi 2030