Oppfølging av sykehusplanen

På foretaksmøte 4. mai ga helseministeren de fire regionale helseforetakene i ansvar å følge opp og iverksette Nasjonal helse- og sykehusplan. 

Illustrasjonsbilde. Foto: Kristin Støylen.

​Nasjonal helse- og sykehusplan ble lagt fram i november i 2015, og vedtatt av Stortinget i mars i år. Nå skal helseregionene og sykehusene arbeide videre med å sette planen i verk.

Oppfølging

Helse Midt-Norge RHF vil legge de regionale føringene for arbeidet med sykehusenes utviklingsplaner på styremøte 16. juni i år. 

- Helseforetakene skal utarbeide utviklingsplaner i tett dialog med kommunene og andre aktuelle aktører. Utviklingsplanene for de ulike sykehusene må sees samlet og sikre det totale helsetilbudet i helseregionen, sier helseminister Bent Høie.

Samarbeid mellom helseforetak

Helse- og omsorgsministeren er opptatt av at små og store sjukehus i helseregionene må samarbeide.

- Vi skal skape pasientens helsetjeneste. For å få til det, må alle sjukehus samarbeide, dele fagfolka sin kompetanse og lære av hverandre, sier Høie.

I protokollen står det at det skal være team av sykehus akkurat som det skal være et team av helsepersonell. Små og store sykehus er gjensidig avhengig av hverandre. Store sykehus må overlate oppgaver til mindre sykehus, for å utnytte felles kapasitet og kompetanse.

Stedlig ledelse

Stortinget har vedtatt at ordningen med stedlig ledelse skal være hovedregelen ved norske sykehus.

- Foretaksmøtet presiserte at kravet om stedlig ledelse ikke er til hinder for bruk av tverrgående klinikker. I en tverrgående klinikkstruktur må klinikklederen påse at det finnes ledere på de ulike geografiske lokasjonene som er gitt fullmakter til å utøve stedlig ledelse. Foretaksmøtet minnet samtidig om at helseforetakene må organisere virksomheten på en måte som sikrer at lovens krav til enhetlig ledelse blir oppfylt, sier statsråd Høie i foretaksprotokollen.

Pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF, 4.mai 2016

Alle foretaksprotokoller fra 2016