Økt pasientbehandling i 2017

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2017 vil gi rom for økt pasientbehandling i tråd med det som er lagt inn i Helse Midt-Norges langtidsbudsjett. 

Administrerende direktør Stig Slørdahl​Statsbudsjettet legger opp til en vekst på 2,1 prosent for spesialisthelsetjenesten. Framskriving av befolkningens behov for helsetjenester tilsier en årlig vekst på 1,5 prosent.

 - Høy aktivitet og godt arbeid i våre helseforetak sammen med målrettet bruk av private gjør at Midt-Norge i dag har landets korteste ventetid og få fristbrudd. Målet for neste år er ytterligere forbedring. Vekst i pasientbehandlingen neste år endrer ikke utfordringen våre helseforetak har i forhold til effektivisering og omstilling slik at vi kan gjennomføre planlagte investeringer. Forslaget til Statsbudsjett er langt på vei i tråd med de føringer og prioriteringer vi har gjort i vårt langtidsbudsjett og det gir forutsigbarhet i arbeidet, sier adm.dir. Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

«Den gylne regel» innen spesialisthelsetjenesten skal videreføres. Det vil si at veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling hver for seg skal være større enn for vanlig sykehusbehandling. Slørdahl viser til SAMDATA for 2015 som viser at Helse Midt-Norge var eneste region i landet som innfridde «Den gylne regel» for fjoråret.

 -Her kan vi ikke hvile på våre laurbær, vi vil ha behov for bevisst prioritering av dette området både i år og neste år. Vi er en pådriver for å innføre pakkeforløp også for psykisk helse og rus og er allerede i gang. Dette vil gi bedre behandling og organisering av tilbudet, sier Slørdahl.

Arbeidet med å innføre pakkeforløp for psykisk helse og rus er en prioritert oppgave nasjonalt. Helsedirektoratet har laget en plan for 22 pakkeforløp. De sju første pakkeforløpene vil, etter planen, bli satt i verk fra 2018. Innen 2020 skal i alt 22 pakkeforløp innen psykisk helse og rus være implementert

Her finner du mer informasjon og pressemeldinger fra Helse- og omsorgsdepartementet.

​​​