Øker innsatsen mot de mest alvorlige pasientskadene

13,7 prosent av pasienter ved norske sykehus opplevde minst én pasientskade i fjor. – I Helse Midt-Norge sine helseforetak ble 960 journaler undersøkt med den standardiserte metoden og det ble oppdaget 124 pasientskader (13 prosent), sier fagdirektør Kjell Åsmund Salvesen.

Salvesen fortsetter: - Av de 124 pasientskadene, ble nesten alle pasientene friske uten økt lengde på sykehusopphold. Andre ble friske, men fikk forlenget sykehusopphold.


 

Siden 2010 har alle norske helseforetak gransket journaler for å avdekke pasientskader ved hjelp av metoden Global Trigger Tool (GTT). Metoden er foreløpig ikke tilpasset for den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og rapporten dekker derfor bare skader i spesialisthelsetjenesten.

- Metoden brukes i alle helseforetak i Helse Midt-Norge. Lokale granskningsteam vil ha stor nytte av å overvåke andel pasientopphold med minst én pasientskade i eget foretak, sykehus eller avdeling. Det viktige er å sammenligne utviklingen over tid for å forbedre arbeidet, sier fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF Kjell Åsmund Salvesen.

Helsedirektoratet øker nå innsatsen inn mot de mest alvorlige pasientskadene.

– Enhver pasientskade er én for mye. På alle nivåer i helsetjenesten må vi sette inn ekstra ressurser mot de alvorligste skadene. Derfor er vi i gang med å teste tiltak som skal gjøre det mulig å raskere oppdage forverret tilstand hos pasienter og å oppdage og behandle blodforgiftning (sepsis) tidligere. Planen er å spre disse tiltakene til alle helseforetakene i året som kommer, sier direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog.

I tillegg bes landets helseforetak om å fortsette å forbedre den systematiske innsatsen mot de hyppigste skadene. Dette gjelder spesielt riktig legemiddelbruk, postoperative sårinfeksjoner og forebygging av urinveisinfeksjoner. Arbeidet er en del av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, hvor alle landets helseforetak, og en stor del av kommunene, deltar.

Man regner med at halvparten av skadene som blir identifisert ved journalgransking, kan forebygges. I 2010 og 2011 oppsto en eller flere skader i 16 prosent av pasientoppholdene. Siden 2012 har nivået ligget stabilt på rundt 13–14 prosent. En sammenligning av norske og svenske tall fra 2013 viser at skadenivået i Norge er det samme som på svenske sykehus.

I 2015 var «legemiddelrelatert skade» den hyppigste skaden, etterfulgt av «urinveisinfeksjoner». Disse har vært blant de hyppigste skadene i hele perioden. Minst én alvorligere type pasientskade oppsto ved 8,5 prosent av pasientoppholdene. Blant alvorligere skader var «legemiddelrelatert skade» den hyppigste skaden, etterfulgt av «postoperativ sårinfeksjon».

– GTT dekker flere typer skader enn pasientsikkerhetsprogrammet jobber med. Den sier heller ikke noe om hvilke skader man kunne ha forebygget. Likevel gir det oss en god oversikt over pasientskader. Det pågår mye bra arbeid for å bedre pasientsikkerheten, men vi ser at det tar tid og at vi fortsatt kan bli bedre. For å lykkes, er vi helt avhengige av tydelig ledelse, systematisk forbedringsarbeid og fokus på en kultur som fremmer pasientsikkerhet, sier Guldvog.

Pasientsikkerhetsprogrammet i Helsedirektoratet jobber med å redusere andelen pasientskader. Programmet har tiltakspakker på tolv områder, som i 2016/2017 økes til 15.

Kontaktperson i pasientsikkerhetsprogrammet:
Cecilie Bakken Høstmark, tlf. 97 64 03 61, epost: cecilie.bakken.hostmark@helsedir.no