Nye tall om kvalitet i pasientbehandlingen

Helsedirektoratet har i dag publisert 18 nasjonale kvalitetsindikatorer hvorav 10 nye innen hjerte og karsykdommer, fødselsomsorg, rus og andre områder.
 

Nasjonale kvalitetsindikatorer for helse og omsorgstjenesten skal bidra til kvalitetsforbedring samt kvalitetsstyring og prioritering.

Kvalitet og pasientsikkerhet er et satsningsområde i Helse Midt-Norge.    

   - Offentliggjøring av kvalitetsdata er viktig både for å vise resultater av det omfattende arbeidet som gjøres og for å stimulere til ytterligere forbedringsarbeid i sykehusene, sier fagdirektør Kjell Åsmund Salvesen i Helse Midt-Norge.  - Målinger og registreringer av kvalitet er nødvendig for å kunne arbeide systematisk med forbedringer og gjennom dette ytterligere å heve kvaliteten i behandlingen av våre pasienter, sier han.

De nasjonale kvalitetsindikatorer publiseres på helsenorge.no.

Resultatene for alle de 18 kvalitetsindikatorer finner du på Helse Norge sine nettsider her.

Her kan du lese mer om kvalitet i Helse Midt-Norge

Oversikt over nye nasjonale kvalitetsindikatorer:

Hjerte/kar

  • Trombolysebehandling av hjerneinfarkt innen 40 minutter
  • Antitrombotisk behandling etter hjerneinfarkt
  • Blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer
  • Invasiv utredning ved hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG

 

Fødsel og graviditet

  • Tilstand hos nyfødte
  • Dødelighet i nyfødtperioden

 

Psykisk helse og rus

  • Pasienterfaringer fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling

 

Kommunale helse- og omsorgstjenester

  • Mottakere av habilitering og rehabilitering i hjemmet med individuell plan
  • Mottakere av habilitering og rehabilitering i institusjon med individuell plan