Nye kvalitetstall for spesialisthelsetjenesten

Helsedirektoratet publiserer i dag ni nye kvalitetsindikatorer innen diabetes, fødsel og hjerte – og karsykdommer. Kvalitetsindikatorer bidrar til å belyse kvaliteten i pasientbehandlingen, og er et godt utgangspunkt for forbedringer.

​I tillegg til ni nye kvalitetsindikatorer er 91 eksisterende kvalitetsindikatorer oppdatert innen somatisk helse, psykisk helse og rus, kommunale helse- og omsorgstjenester og akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.


Åpenhet om kvalitet og pasientsikkerhet skal bidra til å skape trygghet og tillit til helsetjenester i Norge. Flere undersøkelser har vist at det kan være store forskjeller innen helse- og omsorgstjenestene som det offentlige tilbyr.

 - Det er svært verdifullt at vi har registre som fanger opp utviklingen i kvalitet. Vi jobber kontinuerlig med kvalitetsforbedring og dette gir oss mulighet til å følge utviklingen over tid og bruke dem i vårt forbedringsarbeid i samarbeid med helseforetakene, sier Henrik Sandbu, konstituert fagdirektør i Helse Midt-Norge-Mange av de nasjonale kvalitetsindikatorene brukes aktivt i sykehusene. For flere av indikatorene har vi imidlertid et forbedringspotensiale når det gjelder måloppnåelse. Disse vil det arbeides med i samarbeid med de aktuelle sykehusene, avslutter Sandbu.

Helsemyndighetene ønsker at pasienter, pårørende og publikum skal få bedre kunnskap om kvaliteten på behandlingen i helsetjenesten. Neste publisering blir i februar eller mai i 2017. 


Nye nasjonale kvalitetsindikatorer

Hjerte og karsykdommer

·         Pasienter som har fått vurdert/testet svelgefunksjon etter hjerneslag

·         Pasienter som har fått blodtrykksbehandling etter hjerneslag

·         Pasienter med hjerneinfarkt ≤ 80 år utskrevet med statiner/lipidsenkende behandling

Fødsel

·         Igangsetting av fødsler (Induserte fødsler)

·         Ristimulering under fødsel

Diabetes

·         Barnediabetes - blodsukkerkontroll

·         Barnediabetes - akutte komplikasjoner

·         Barnediabetes - vurdering av risiko for senkomplikasjoner

·         Barnediabetes - Nyrefunksjon

På den nasjonale portalen helsenorge.no legger Helsedirektoratet ut sammenlignbare tall over kvalitet på sykehusene.

Her finner du mer info om kvalitetsindikatorer i spesialisthelsetjenesten