Ny modell for spesialistutdanning for leger del 1 starter i september 2017

Den nye forskriften om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger(spesialistforskriften) trer i kraft 1. mars 2017 for del 1. De første legene starter i del 1 i september 2017. Del 2 og 3 for spesialitetene starter i mars 2019.

Ny struktur med læringsmål

I ny modell skal krav til tjenestetid og tjenestested erstattes av oppnåelse av fastsatte læringsmål. Spesialitetsstrukturen vil få tre deler. Del 1 erstatter dagens turnustjeneste. Del 2 har felles plattformer innen
eksempelvis indremedisin og kirurgi. Del 3 er unik for hver spesialitet. Noen går direkte fra del 1 til del 3. Læringsmålene blir førende for hvor lang tid utdanningsløpene tar, utover minstekravet som er foreslått
til 6 ½ år.


Regionale utdanningssenter (RegUt)

St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Oslo universitetssykehus HF og Helse Bergen HF har fått i oppdrag å etablere regionale utdanningssenter. De fire sentrene skal sikre regional og nasjonal samordning av læringsaktiviteter, kursoversikt, utdanningsløp
med mer for å oppnå god samkjøring av aktivitetene i regionen og en nasjonal, harmonisert utdanning. RegUt-ene skal følge opp læringsaktiviteter som ikke ivaretas lokalt av det enkelte
HF. RegUt-ene skal også legge til rette for at læringsmål som bare kan nås ved regionsykehuset, kan oppnås. Det er utarbeidet et felles mandat for RegUt-ene og noe av det første de kommer til å bidra til, er et 2-dagers veilederkurs for overleger/erfarne LIS.

IKT-løsning for registrering av oppnådde læringsmål

De fire regionene er enige om å utvikle en felles nasjonal IKT-løsning for LIS, som envidereutvikling av eksisterende basisløsning som er i bruk i Helse Vest. Basisløsningen er nå under utrulling/implementering i Helse Midt-Norge og Helse Nord. Helse Sør-Øst er i prosess for å få den på plass. Den nasjonale IKT-løsningen skal bidra til å samordne all
utdanningsvirksomhet i LIS-forløpene, ved å ivareta planlegging av LIS-løpene på system og individnivå, og progresjon i læringsmålene som settes for utdanningen. Kravspesifikasjon på løsningen for del 1 er utarbeidet, og oppstart planlagt i alle helseforetak innen 1.september
2017.