Nei til legemiddel mot lungekreft

Legemiddelet Nivolumab (Opdivo®) blir ikke innført til andrelinjebehandling av avansert ikke-småcellet lungekreft av typen ikke-plateepitelkarsinom.

 

​I sitt møte 24. oktober 2016 vurderte Beslutningsforum for nye metoder dokumentasjonen som er lagt fram om nytten av legemiddelet Nivolumab til behandling av en undergruppe av lungekreft.

Les mer om saken på Beslutningforum for nye metoder sine nettsider:

Nei til legemiddel mot lungekreft