Kunngjøring av konkurranse for ny elektronisk pasientjournal i Midt-Norge

Helse Midt-Norge RHF kunngjør i dag konkurransen om ny regional løsning for elektronisk pasientjournal i Midt-Norge i samarbeid med kommunene i regionen. Prosjektet Helseplattformen er etablert for å anskaffe en felles journalløsning for alle ledd i helsetjenesten, fra kommunal sektor og fastleger til spesialisthelsetjeneste, og har i dag åpnet for leverandører som vil prekvalifisere seg for konkurransen.

Bildet ble tatt ved en tidligere anledning. fra v. Adm.dir Helse Midt-Norge RHF Stig A. Slørdahl, statsråd Bent Høie, programdirektør Torbjørg Vanvik og styreleder i Helse Midt-Norge RHF Ola Strand.
Bildet ble tatt ved en tidligere anledning. fra v. Adm.dir Helse Midt-Norge RHF Stig A. Slørdahl, statsråd Bent Høie, programdirektør Torbjørg Vanvik og styreleder i Helse Midt-Norge RHF Ola Strand.
 
Prekvalifisering innebærer at potensielle leverandører kan søke om å bli vurdert ut fra finansielle, organisatoriske og tekniske kvalifikasjoner for å delta i den videre konkurransen. Dette er i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser.

 
Hensikten med anskaffelsen er å erstatte dagens mange ulike og til dels utdaterte journalsystemer med én løsning for både fastleger, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Innbyggerne skal få enkel tilgang til egen journal, og større mulighet til å påvirke eget behandlingsforløp. 
For de ansatte i helse og omsorg innebærer dette bedre arbeidsredskap og en enklere hverdag. Løsningen skal gi bedre planlegging og bruk av ressurser på tvers av helsetjenesten. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helse Midt-Norge RHF gjennom prosjektet Helseplattformen i oppdrag å være et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbilde i «Én innbygger – én journal» og et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.  Les mer her
 
Anskaffelsens verdi er anslått til mellom 1,4 og 2,7 milliarder kroner eks.MVA. 

 
Prosjektorganisasjonen Helseplattformen er godt i gang med å utarbeide krav til den nye journalløsningen. Alle faggrupper innen helse og omsorg, med medarbeidere fra sykehusene, fastleger og spesialister, og et stort antall kommuner i Midt-Norge bidrar i dette arbeidet. Trondheim kommune har vært tungt inne i prosjektet helt fra start. 

 
Dokumentene kunngjøres i Doffin og TED  og Mercell

 
For utfyllende opplysninger og kommentarer (media), kontakt: 
Programdirektør Torbjørg Vanvik, telefon 469 30 187 
Kommunikasjonssjef Sigrun Berge Engen, telefon 986 28 811 

 
Leverandører henvises til prosedyre for spørsmål beskrevet i kunngjøringsdokumentene. 

 

 
Press release :

Pre-qualification for the procurement of an electronic health record solution in Central Norway 

The Central Norway Regional Health Authority (Helse Midt-Norge) is announcing the pre-qualification for the competition to deliver a regional electronic health record (“EHR”) solution, and adjacent systems and services, for the specialist and primary health services in Central Norway (Midt-Norge). 

 
(The Pre-qualification shall determine whether the Candidate’s financial, organisational and technical qualifications are sufficient to participate in the competition for the Contract for the EHR solution. This is in accordance with the Norwegian Public Procurement Act.) 

 
The intention of the procurement is to replace the many different and in some cases outdated record systems with one, interoperable solution that can be used by health care workers such as GP’s, specialists and hospital staff. The citizens shall have an easier access to their own record, and better means to influence their own health care. For health care staff it shall provide better tools and an easier work situation. The solution shall facilitate better planning and use of resources across the health services. 

 
The national health authorities have stated that the experience from the regional procurement in Central Norway will be a first step towards the objectives set out by the national authorities in "Én innbygger - én journal” (One citizen – one health record), cf.​ 

 
The procurement value is estimated to be between 1,4 and 2,7 billion NOK excl. VAT. 

 
Helseplattformen is a project organisation established to manage the procurement and has described the requirements of the delivery. In this process all professional groups within the health care system have been involved, represented by professionals from hospitals, primary health care and various specialists from a large number of municipalities in Central Norway, among which the city of Trondheim have been thoroughly involved since the beginning. 

 
The documents are published on Doffin and TED and Mercell:   

 
For additional information, please contact: 
Programme director Torbjørg Vanvik, 0047 469 30 187 
Head of communications Sigrun Berge Engen, 0047 986 28 811 

 
Candidates will find the procedure for questions described in the Pre-qualification documents. ​