Kunngjør konkurranse for nytt laboratoriedatasystem

Helse Midt-Norge RHF kunngjør konkurransen om nytt laboratoriedatasystem (LIMS) i Midt-Norge. Prosjektet HMN LAB er etablert for å anskaffe en felles løsning for laboratoriene i Helse Midt-Norge og har i dag åpnet for leverandører som vil prekvalifisere seg for konkurransen.

​Prekvalifisering innebærer at potensielle leverandører kan søke om å bli vurdert ut fra finansielle, organisatoriske og tekniske kvalifikasjoner for å delta i den videre konkurransen. Dette er i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser.

Laboratorietjenestene i Helse Midt-Norge skal bidra til videreutvikling av pasientens helsetjeneste. Anskaffelsen av en fleksibelt, fremtidsrettet og brukervennlig laboratorieløsning skal gi økt kvalitet og pasientsikkerhet, effektive arbeidsprosesser og optimal informasjonsflyt. Hensikten med anskaffelsen er at en ny løsning skal kunne erstatte flere av helseforetakenes eksisterende laboratorieløsninger.

Anskaffelsens verdi er anslått til mellom 75 og 150 millioner kroner eks. MVA.

Prosjektet HMN LAB er allerede godt i gang med å utarbeide krav til en ny laboratoriedataløsning (LIMS). Medarbeidere fra alle aktuelle laboratoriedisipliner og fra alle Helseforetakene, samt fra Helse Midt-Norge IT har jobbet tett sammen helt fra starten.

Dokumentene kunngjøres i Doffin og TED.

For utfyllende opplysninger, kontakt:
Prosjekteier Trond Jacobsen, telefon 908 83 537
Prosjektleder Hans Roar Sandberg, telefon 932 66 968

Leverandører henvises til prosedyre for spørsmål beskrevet i kunngjøringsdokumentene.
 

Press release in english:

Pre-qualification for the procurement of a new Laboratory Information Management System in Central Norway.

The Central Norway Regional Health Authority (Helse Midt-Norge) is announcing the pre-qualification for the competition to deliver a new Laboratory Information Management System (“LIMS”), for the specialist health care in Central Norway (Midt-Norge).

(The Pre-qualification shall determine whether the Candidate’s financial, organizational and technical qualifications are sufficient to participate in the competition for the Contract of a new LIMS. This is in accordance with the Norwegian Public Procurement Act.)

Laboratory Services in Central Norway will contribute to further the development of the patients' health. The procurement of a flexible, future-oriented and user-friendly LIMS will improve the quality and patient safety, increase the efficiency of work processes and optimize information flow. The intention of the procurement is to replace several of the health authority’s existing LIMS.

The procurement value is estimated to be between 75 and 150 million NOK excl. VAT.

HMN LAB is a project organization established to manage the procurement and has described the requirements of the delivery. In this process participants from all areas of expertise in the laboratories have been involved, together with participants from the IT department of Helse Midt-Norge.

The documents are published on Doffin and TED.

For additional information, please contact:
Project Owner Trond Jacobsen, telefon 0047 908 83 537
Project Manager Hans Roar Sandberg, 0047 932 66 968

Candidates will find the procedure for questions described in the Pre-qualification documents.