Klage på konkurranse om pasientreiser

Anbudskonkurransen for pasientreiser i Nord-Trøndelag er påklaget av en av leverandørene som har deltatt i konkurransen.
Klagen som vil bli behandlet av klagenemnda omfatter anbudsområdet 1, det vil si kommunene Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Inderøy, Verdal, Steinkjer, Leksvik, Verran og Snåsa. For de øvrige kommunene i Nord-Trøndelag vil det bli inngått nye avtaler for den kommende anbudsperioden i tråd med den innstillingen som er meddelt tilbyderne.
 
Klager har i korte trekk anført at grunnlaget for konkurransen er uklar, og at det derfor ikke er mulig å fastslå hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige. Klager har på dette grunnlaget anført at konkurransen må avlyses og konkurransen for det aktuelle området kunngjøres på nytt.

Helse Midt-Norge RHF har besluttet å utsette den videre prosessen med å inngå ny avtale for anbudsområde 1 inntil klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) har vurdert klagen. Det er ventet at en avgjørelse i KOFA vil foreligge innen utgangen av første kvartal 2017. Dersom klagenemda tar klagen til følge vil konkurransen bli kunngjort på nytt.

Gjeldende transportavtaler for anbudsområde 1 er forlenget inntil ny kontrakt er inngått. Transporttilbudet til pasientene vil bli opprettholdt som tidligere.