Invitasjon til idedugnad for rehabiliteringsleverandører

Vi skal inngå nye avtaler om kjøp av rehabiliteringstjenester neste år. Nå trenger vi innspill fra bransjen på hvordan tjenestene skal se ut i framtiden.

Idedugnad på Scandic Hell Hotel 6. - 7. oktober

Illustrasjonsbilde av rehabiliteringRehabilitering i regionen

Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge består av rehabiliteringsavdelingene og andre kliniske avdelinger i de tre helseforetakene, samt private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Midt-Norge RHF.

Hovedmålsettingen er at rehabilitering og mestringsstrategier skal gi bedre helse og funksjonsevne hos den enkelte innbygger, og samtidig bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling i velferdssamfunnet.

Du kan lese mer om rehabilitering i Helse Midt-Norge på våre temasider:

Rehabilitering i Helse Midt-Norge

Hvorfor en idekonferanse

Avtalene mellom Helse Midt-Norge RHF og de private rehabiliteringsinstitusjonene løper ut 31.12.2017. Innen den tid skal nye avtaler være på plass.

Helse Midt – Norge RHF ønsker at representanter for tjenesteyterne skal involveres i drøftinger av hvilke kvaliteter som bør etterspørres i framtidige anskaffelser av rehabiliteringstjenester. Vi inviterer derfor leverandører og potensielle leverandører til en idekonferanse.

På idekonferansen vil vi utfordre institusjonene til å bidra med sin kunnskap på sentrale områder innen rehabilitering.

Gjennom eksempler fra dagens rehabiliteringstilbud ønsker vi å få fram hvilke opplegg og metoder som best fremmer og vedlikeholder funksjon og mestringsevne hos brukerne. 

Befolkningens behov

I det oppsatte programmet inviteres de institusjonene som vi har avtale med til å presentere et av sine rehabiliteringsopplegg på konferansen. Konferansens hovedfokus er befolkningens behov for rehabiliteringstjenester i Helse Midt – Norge.  Presentasjonen må legge vekt på å få fram «gapet» mellom det samlede tilbudet vi har i avtalene og det behovet institusjonene mener eksisterer, og å si noe om hvordan dette dekkes gjennom nye avtaler, eventuelt av andre aktører. Presentasjonen kan belyse forhold som målgrupper, faglig innhold, metoder, fagpersonell, samarbeid med kommunene, dag- eller døgnopphold, varighet, positive og negative erfaringer, brukertilfredshet og effekt, frekvens av reopphold, samt etterspurt behovsomfang.


 Presentasjoner fra idekonferansen

Betania Malvik

Meråker kurbad

Hysnes Helsefort

Kravspesifikasjoner

Kastvollen

Rehabiliteringsstatistikk

LHL-klinikkene

Praktisk informasjon:

  • Konferanse arrangeres fra lunsj til lunsj den 6. og 7. oktober.
  • Frist for påmelding er 23.9.2016
  • Hver institusjon / tilbyder kan møte med inntil 3 deltagere. Vi tar forbehold om at antallet kan reduseres ved stor påmelding.
  • Påmelding med navn sendes til Ann-Harriet Dalen
    E-post: Ann Harriet Dalen. Telefon 98677095
  • Vi må også vite hvem som ønsker å spise middag på kvelden den 6.
  • Helse Midt – Norge dekker servering (middag, lunsj og kaffe) begge dager
  • Institusjonene dekker selv reise og overnatting
  • Spørsmål om program og deltagelse kan rettes til Tore Jo Nilsen