Innspill til Strategi 2030

Har du innspill til notatet «arbeidskraft, kompetanse og utdanning» i Helse Midt-Norge? Eller til notatet «fra fragmentert til helhetlige tjenester»? Styret i Helse Midt-Norge RHF har nylig diskutert de samme bakgrunnsnotatene til Strategi 2030, og nå har du muligheten.

 

​Her kan du lese begge notatene:
Arbeidskraft, kompetanse og utdanning
Fra fragmenterte til helhetlige tjenester


Her kan du gi dine innspill til notatene

Framdrift

Det er lagt opp til at Helse Midt-Norge vedtar Strategi 2030 i november 2016. 

I juni vil det sendes ut et notat på høring som blant annet baserer seg på Nasjonal Helse og sykehusplan, de fire temanotatene, diskusjoner og innspill knyttet til notatene.  

Relevante temaer

Styret i Helse Midt-Norge RHF har i løpet av våren 2016 diskutert relevante temaer knyttet til arbeidet med strategi 2030;

  • Ny pasientrolle – pasientenes helsetjeneste (styremøte HMN RHF 3. februar)
  • De store dilemmaer i helsetjenesten (styremøte HMN RHF 10. mars)
  • Arbeidskraft, kompetanse og utdanning (styremøte HMN RHF 28. april)
  • Fra fragmenterte til helhetlige tjenester (styremøte HMN RHF 28. april)

Hensikt

Bakgrunnsnotatene skal også brukes i det videre strategiarbeidet. Temadiskusjonene har blant annet til hensikt å;

  • bidra til en felles forståelse for utfordrings- og mulighetsbildet vi står overfor
  • bidra til å belyse hvilke områder vi framover må ha en bevissthet på
  • bidra til å belyse aktuelle veivalg

Les mer om Strategi 2030:

Strategi 2030