Informasjon om utviklingsplaner

Alle helseforetak skal nå utarbeide utviklingsplaner som skal beskrive organisering og utvikling av virksomheten. Fundamentet for planene vil være regionale og nasjonale føringer. Vi har laget en ny nettside for arbeidet med utviklingsplaner for å bidra til åpenhet og innsyn i de prosesser som pågår.

Den nye nettsiden gir deg bl.a. oversikt over føringer som er gitt for arbeidet. Her finner du også den nasjonale veilederen som er utarbeidet. Det forutsettes tett dialog med kommunene og andre aktuelle aktører. Utviklingsplanene for de ulike helseforetak må ses samlet og sikre det totale helsetilbudet i regionen.

Utviklingsplaner

Planene skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene i helseforetakene, og nasjonale og regionale føringer vil være fundamentet for arbeidet.

Styret i Helse Midt-Norge RHF behandler forslaget til de regionale føringene på torsdag 16 juni 2016.

Torsdag 2. juni 2016 ble det gjennomført foretaksmøter for helseforetak i Helse Midt-Norge som et ledd i arbeidet med å følge opp utviklingsplanene og nasjonal helse- og sykehusplan.

Nyhetssak om foretaksmøte