Immunterapi mot lungekreft

Lungekreftpasienter kan nå få behandling med immunterapilegemiddelet pembrolizumab (Keytruda). Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre det i norske sykehus.

 

​Pembrolizumab (Keytruda) innføres ved behandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 ikke-småcellet lungekreft og da kun til andrelinjebehandling. Det bestemte Beslutningsforum for nye metoder i sitt møte 26. september 2016.

700 pasienter

Keytruda er et immunterapilegemiddel, som tidligere er innført til behandling av føflekkreft. Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge, og er den nest hyppigste kreftformen hos menn og kvinner i Norge. Statens Legemiddelverk anslår at rundt 700 pasienter i året er aktuelle for denne behandlingen.

Du kan lese hele saken på nettsidene til Beslutningsforum for nye metoder:

Immunterapi mot lungekreft