Helse Midt-Norge digitaliserer Pasientreiser

I løpet av året vil deler av Pasientreiser digitaliseres. Pasientreiser skal bli en del av helsenorge.no som vil legge til rette for at pasienter lettere får tilgang til sine rettigheter som refusjon for utlegg av reise til behandling i spesialisthelsetjenesten.

Målsettingen er å styrke pasient- og brukerrollen blant annet gjennom å tilby digitale tjenester for innbyggere i møte med helse- og omsorgstjenesten.

Administrerende direktør Stig Slørdahl- Pasientene vil nyte godt av å ha lettere tilgang til sine rettigheter. I framtida vil pasientene få en mer aktiv rolle i egen behandling, og da er det helt riktig at vi jobber mot en høyere grad av digitalisering i tjenesten, sier administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig Slørdahl.

Myndighetene har ambisjoner om at digital kommunikasjon skal være den primære kanalen for dialog mellom brukere og offentlige virksomheter, og samhandlingsreformen forventer en utvikling i retning av en mer aktiv pasientrolle.

Bruk av ny teknologi vil også føre til organisatoriske endringer og en omstillingsprosess for Pasientreiseområdet. De nye løsningene medfører redusert behov for personell til å løse oppgaver innen reiser uten rekvisisjon. I dag har vi tre Pasientreisekontor som leverer tjenester av god kvalitet. Med ny teknologi blir det behov for kun ett regionalt Pasientreisekontor som skal håndtere reiser uten rekvisisjon. Dette kontoret er bestemt lokalisert til Pasientreisekontoret i Helse Møre og Romsdal HF.

Saken styrebehandles torsdag 28. april.