Grønt lys for nytt sykehus

Et enstemmig styre for Helse Midt-Norge RHF har gitt grønt lys for oppstart av forprosjektet for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) i januar 2017. Styret har sluttet seg til anbefalingene i konseptfasen for bygging av nytt akuttsykehus på Hjelset og et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.

​- Dette er en viktig milepæl i arbeidet for å gi innbyggerne i Nordmøre og Romsdal et framtidsrettet og moderne sykehustilbud. Det er gjort godt arbeid i konseptfasen og vi forbereder nå lånesøknad som går samtidig med at konseptfaserapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for endelig behandling, sier styreleder Ola H. Strand i Helse Midt-Norge RHF.

Helse Møre og Romsdal HF arbeider nå med utviklingsplan for hele helseforetaket og styret har pekt på sammenhengen mellom bygging av nytt sykehus, bygningsmessige tiltak ved andre sykehus og organisasjonsutvikling. Styret for Helse Midt-Norge RHF legger derfor til grunn at det søkes om lånefinansiering ut fra samlet kostnadsanslag på 4,3 milliarder kroner.

Både det lokale helseforetaket og region-styret har anbefalt at det etableres et tilbud om dagkirurgi i Kristiansund. Styret peker på at en etablering av et distriktsmedisinsk senter i eksisterende sykehuslokaler, gjør det mulig å samlokalisere tilbudet med det planlagte kommunale helseinnovasjonssenteret og evt. andre kommunale tjenester.

Byggherreansvaret for prosjektet fram til ferdigstilling skal fortsatt ligge til styret for Helse Møre og Romsdal HF. Styret forutsetter at Helse Midt-Norge RHF fremdeles skal følge prosjektet aktivt. Arbeidet videreføres nå med oppstart av forprosjektet fra januar 2017.

Her finner du:

Protokoll fra styremøte 8. desember 2016

Saksframlegg for RHF-styret (Sak 89-16)

Saksframlegg for HF-styret (Sak 2016-76)

Protokoll fra HF-styremøte 25. november 2016

Konseptrapport SNR

Kvalitetssikring av konseptrapport

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.