Fire hovedmål for 2016

Redusere unødig venting og variasjon. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Økonomisk bærekraft. Dette er de fire hovedmålene for helseforetakene i Midt-Norge for 2016.

​Fredag 5. februar fikk helseforetakene sine styringsdokumenter for 2016. Bestillingen for året er en videreføring av de krav som er satt til de fire regionale helseforetakene. I tillegg har Helse Midt-Norge RHF løftet opp økonomisk bærekraft fordi det er avgjørende for å sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen og handlingsrom for nye investeringer.

Ledelsen i helseforetakene samlet i møte 

I foretaksprotokollen til Helse Møre og Romsdal HF er det vedtatt at arbeidet med konseptfasen for Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) skal gjennomføres innenfor en arealramme på maksimalt 60.000 kvm og en økonomisk ramme på maksimalt 4,2 mrk kroner. Helse Møre og Romsdal skal vurdere fordeling av funksjoner i foretaket gjennom arbeidene med utviklingsplan og SNR, med sikte på høy kvalitet på tilbudet, robuste fagmiljø og enkelte fylkesdekkende tilbud både ved SNR og i Ålesund. 

Protokoller fra foretaksmøtene og endelige styringsdokumenter blir lagt ut på styreadminstrasjonsweben vår

Du kan lese mer om hvordan vi utøver styring av helseforetakene i regionen på denne siden under overskriften Eierskap og styring