Dilemmaer i helsetjenesten

Det ble en ivrig diskusjon da styret i Helse Midt-Norge diskuterte de store dilemmaene for framtidas helsetjeneste. Temaet er ett av flere baktepper i utformingen av Strategi 2030, en strategi som skal vise retningen til framtidas spesialisthelsetjeneste.

 

​Det er utfordrende å legge grunnlaget for ei framtid man kun ser konturene av.  Styret diskuterte de utallige dilemmaer helsetjenesten møter i spenningsfeltet mellom grenseløse ambisjoner, forventninger og begrensede ressurser. Styret la vekt på at man alltid skal ha pasientens beste i tankene og tenke over hvordan helsetjenesten møter pasientene. De var også opptatt av å få fram en ærlig strategiplan, i betydning av at vi må være tydelige på hva helsetjenesten ikke lenger skal gjøre så mye av for å kunne gjøre mer av noe annet.

 

Her kan du lese hele notatet: Dilemmaer i spesialisthelsetjenesten

Har du refleksjoner eller innspill til dette temaet? Send oss en epost eller gi oss en kommentar på facebook. Merk henvendelsen med «dilemmaer».

Framdrift

I juni vil det sendes ut et notat på en bred høring som blant annet baserer seg på Nasjonal Helse og sykehusplan, de fire temanotatene, diskusjoner og innspill knyttet til notatene.
Det er lagt opp til at Helse Midt-Norge vedtar Strategi 2030 i november 2016.

Relevante temaer

Styret i Helse Midt-Norge RHF skal i løpet av våren 2016 diskutere relevante temaer knyttet til arbeidet med strategi 2030. Følgende tema er valgt;
•Ny pasientrolle – pasientenes helsetjeneste (styremøte HMN RHF 3. februar)
•De store dilemmaer i helsetjenesten (styremøte HMN RHF 10. mars)
•Arbeidskraft, kompetanse og utdanning (styremøte HMN RHF 28. april)
•Fra fragmenterte til helhetlige tjenester (styremøte HMN RHF 28. april)

Hensikt

Som forberedelser til diskusjoner i styret blir det laget et bakgrunnsnotat og en presentasjon for hvert av temaene. Bakgrunnsnotatene skal også brukes i det videre strategiarbeidet. Temadiskusjonene har blant annet til hensikt å;
•bidra til en felles forståelse for utfordrings- og mulighetsbildet vi står overfor
•bidra til å belyse hvilke områder vi framover må ha en bevissthet på
•bidra til å belyse aktuelle veivalg 

Les mer om Strategi 2030:

Strategi 2030