Behandling av premature i Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge arbeider med et regionalt standardisert pasientforløp for tidlig fødte barn. Nå er en rapport fra brukerstemmene klar. Denne supplerer rapporten fra ekspertgruppen som var klar i april.

​Dette er en del av grunnlaget for en sluttrapport som vil anbefale hvor de minste nyfødte skal behandles.

- Vi kommer til å legge fram vår anbefaling i denne saken for styret for Helse Midt-Norge RHF i løpet av høsten. Arbeidet som er iverksatt, er viktig for å skape trygghet, sikre god kvalitet og likeverdig tilbud i regionen for de aller minste og deres pårørende. Nå har vi også brukerstemmene på plass, sier fagdirektør Kjell Åsmund Salvesen i Helse Midt-Norge RHF.

Viktig å lytte til brukere

I tillegg til spesialistenes vurdering av tilbudet ønsket Helse Midt-Norge å lytte til brukernes opplevelse av tjenestetilbudet. Helse Midt-Norge ønsket å vite mer om hvordan foreldre, som har hatt barn innlagt i Ålesund, i Trondheim eller begge steder, opplevde ivaretakelse av barnet, ivaretakelse av foreldre og ivaretakelse av familie mens barnet var innlagt og ved eventuelle overflytninger.

Brukere ble invitert til å delta på fokusgruppeintervju for å fortelle om sine opplevelser og erfaringer.

Bakgrunn

I 2015 ga Helse Midt-Norge RHF de tre helseforetakene i regionen i oppdrag å gjennomgå tilbudet til barn som er født alt for tidlig og som trenger intensivbehandling (premature). Intensivbehandling for denne pasientgruppen gis i både Ålesund og Trondheim. Spesialister i Helse Nord-Trøndelag HF, St. Olavs Hospital HF og Helse Møre og Romsdal HF fikk derfor i oppdrag å beskrive hva det faglige innholdet i tilbudet skal være for barn som er født alt for tidlig. Det er bred enighet om det faglige innholdet i tilbudet, men samtidig stor uenighet mellom St.Olav og HMR om hvor de minste barna skal behandles.

Helse Midt-Norge RHF har iverksatt et arbeid med standardisering av pasientforløp på mange fagområder. Målsettingen er at alle pasienter skal få tilgang til tjenestetilbud av høyeste kvalitet, uavhengig av hvor de bor i regionen.

Saken vil behandles i styret til Helse Midt-Norge RHF i løpet høsten.