Bedre behandling av slagpasienter etter innføring av Norsk hjerneslagregister

Årlig blir mellom 10 000 og 11 000 personer innlagt med hjerneslag i norske sykehus og alle pasienter med akutt hjerneslag blir registrert i Norsk hjerneslagsregister. Registreringen har bidratt til økt kvalitet og forbedret slagbehandlingen ved norske sykehus.

Hjerneslag er en av våre mest alvorlige folkesykdommer, og en av de hyppigste årsakene til død og funksjonshemning. For å forbedre behandlingskvaliteten og bidra til å utjevne forskjeller i behandlingen av norske slagpasienter ble det i 2012 opprettet Norsk hjerneslagsregister som en del av det nasjonale Hjerte- og karregisteret. Norsk hjerneslagregister er forankret i Helse Midt-Norge RHF, og det nasjonale sekretariatet er tilknyttet St. Olavs Hospital HF.
 
-  Kvalitetsregistrering er en viktig del av det kliniske forbedringsarbeidet i våre sykehus sier konst.fagdirektør Henrik A. Sandbu. - Vi har en ambisjon om at våre registre skal ha tilstrekkelige rammevilkår som bidrar til videre utvikling og kvalitetsforbedring av helsetjenesten, avslutter Sandbu.
 

Flere slagpasienter får rett behandling 

 - Ved at sykehusene registrer risikofaktorer som foreligger, hvilke behandlinger som utføres og hvilke behandlingsresultater som oppnås, har vi mulighet til å vurdere kvaliteten på den behandlingen som slagpasienter i Norge får, og vi har mulighet til å finne ut hva som fungerer bra og hva som bør forbedres, sier faglig leder av Norsk hjerneslagsregister, Bent Indredavik. 
 - Foreløpig resultater viser at andel slagpasienter som får riktig behandling har økt siden 2012 og målet er at behandlingstilbudet for slagpasienter skal bli av like god kvalitet ved alle sykehus i Norge, sier han.Utmerkelse til Norsk hjerneslagsregister

Norsk hjerneslagregister er det første og eneste registeret i Norge som har oppnådd det høyeste systemnivået for kvalitetsregistre (nivå 4). I gratulasjonen fra Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre legges det særlig vekt på Norsk hjerneslagsregister sitt engasjement i pasientsikkerhetsprogrammet der kunnskapen fra deres register aktivt brukes til å bedre pasientsikkerheten og for fokus på utvikling av relevante kvalitetsindikatorer som er anvendbare i klinisk forbedringsarbeid.

– Dette er vi veldig fornøyd med og vi har jobbet hardt og målrettet i samarbeid med sykehusene for å komme dit. Det er en lovpålagt oppgave å registrere, men vi ser de satser konkret på forbedring der de skårer lavt, sier Hild Fjærtoft, daglig leder av Norsk hjerneslagsregister på St.Olavs Hospital. 


Rom for forbedringer

Selv om de nå har fått annerkjennelse for sitt arbeid med å bedre kvaliteten innen hjerneslagsbehandling, er det mange forbedringsprosjekter som er satt i gang og som skal følges opp. – Vi er gode på slagbehandling i Norge, men det er fortsatt for stor variasjon mellom sykehusene når det gjelder hvor raskt pasienten får behandling og hva slags type behandling som blir gitt, sier Fjærtoft. Vi håper at den nasjonale hjerneslagskampanjen «prate, smile, løfte» bidrar til at symptomer på hjerneslag blir allment kjent og at pasientene får tidlig behandling fordi hvert sekund teller ved hjerneslag, avslutter hun. Data fra Norsk hjerneslagregister vil bli benyttet for å evaluere effekten av informasjonskampanjen.


Norsk hjerneslagsregisterKvalitetsregistereHelsenorge.no - hjerneslag