Arbeidet med ny spesialistutdanning i gang

Det etableres en tverregional ordning for å sikre en nasjonal, samordnet utdanning i forbindelse med innføring av ny modell for spesialistutdanningen for leger. Helse Sør-Øst RHF har påtatt seg oppgaven med å koordinere arbeidet mellom de fire regionale helseforetakene.

Den nye ordningen for legenes spesialistutdanning er nå fastlagt, og rollene til Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, de regionale helseforetakene, helseforetakene, private aktører, aktører i primærhelsetjenesten, universitetene og Legeforeningen er bestemt. I et brev hvor Helse- og omsorgsdepartementet tydeliggjør roller, ansvar og oppgaver mellom de ulike aktørene, heter det at spesialiseringen i første rekke skjer i praksisfeltet og at et større ansvar derfor legges til tjenesten for å styrke kvaliteten.

I møte den 14. desember mellom de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene, ble organiseringen av det tverregionale arbeidet med legespesialisering vedtatt. Helse Sør-Øst RHF skal lede arbeidet som et prosjekt i etableringsfasen. Så snart de regionale utdanningssentrene er i full drift og ordningen kan følges opp i ordinær styringslinje i alle helseforetakene, vil prosjektets rolle og funksjon diskuteres på nytt.

Det første oppdraget om de regionale utdanningssentrene gis fra de regionale helseforetakene til de fire regionsykehusene i Oppdrags- og bestillerdokumentet for 2016. Det skal også gis oppdrag til helseforetakene:

Oppdrag til de fire regionsykehusene:

• Helseforetaket skal etablere et regionalt utdanningssenter for å ivareta utdanningsaktiviteter i ny ordning for legenes spesialistutdanning. Det regionale utdanningssenteret skal delta i tverregional ordning for å sikre nasjonal, samordnet spesialistutdanning.

Oppdrag til alle helseforetakene:

• Helseforetaket skal legge til rette for læringsaktiviteter og utdanningsløp for leger i spesialisering i eget helseforetak og i samarbeid med det regionale utdanningssenteret og andre helseforetak i landet.

De fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene er prosjekteier, mens styringsgruppen blir sammensatt av de fire fag- og HR-direktørene fra de regionale helseforetakene. Direktør forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst RHF, Per Morten Sandset skal lede styringsgruppen. Utdanningssjef Elisabeth Arntzen i Helse Sør-Øst RHF er prosjektleder.