Anbefaler ny strålebehandling i Norge

Styret for Helse Midt-Norge RHF anbefaler etablering av protonsenter i Norge. Det forutsettes at kapasiteten økes etter hvert gjennom utbygging i flere regioner. I en slik regionalisert modell mener Helse Midt-Norge at det vil være naturlig å starte utbyggingen i Oslo.

Strålebehandling med protoner er en ny form for strålebehandling for kreftpasienter som er mer skånsom for normalt vev og som fører til mindre langtidsskader.

I 2015 ble i underkant av 50 norske pasienter, flere av disse barn og unge, sendt utenlands for å få kreftbehandling med protonstråling. Det finnes mange pasienter som med sikkerhet kunne ha nytte av protonbehandling, men som av ulike grunner ikke blir sendt til behandling i dag. Basert på medisinske estimater er antallet norske pasienter som vil ha nytte av protonterapi i 2022 langt høyere. Flere internasjonale antagelser tyder på at ca 12-15 prosent av de pasienter som  i dag får tradisjonell strålebehandling med fotoner/elektroner, vil ha nytte av behandling med protoner.  

Behandling med protoner som alternativ til ordinær strålebehandling gjør det mulig å gi høyere og mer presise stråledoser til dyptliggende svulstvev og tilsvarende lavere doser til nærliggende normalvev – med mindre skader på vevet. Protonbehandling reduserer langtidsskader og bidrar til at flere kan leve et normalt liv etter kreftsykdom.

Statsbudsjett-sak i 2017
Etablering av protonbehandling i Norge har vært utredet siden 2010. De regionale helseforetakene er enige om at det nå bør etableres et slikt behandlingstilbud i Norge og har gitt sine anbefalinger i forbindelse med Statsbudsjettet for 2017. Helse Midt-Norge går for at det bygges ett senter i Oslo først, mens de andre regionene har anbefalt at det skal bygges opp tilbud både i Oslo og Bergen.

Dersom endelig beslutning faller på utbygging av ett protonsenter i Oslo, er forutsetningen at man går for en regionalisert modell med utbygging i flere regioner. Det anbefales at det skal legges til rette for forskning og uavhengig av beliggenhet skal protonbehandling være et likeverdig tilbud for hele landet.

Bakgrunn:
Den nasjonale kreftstrategien for 2013-17 fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet har som mål at flere skal overleve eller leve lenger med kreft, dessuten fremme best mulig livskvalitet for pasientene og deres pårørende.

I forslag til statsbudsjett for 2016 (Prop. 1 S(2015-2016) ble de fire regionale Helseforetakene bedt om å gå videre med konseptfaseplanlegging slik at endelig konseptvalg og innfasing av protonanlegg i Norge kan bli vedtatt ifm med statsbudsjett for 2017.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.