Anbefaler å godkjenne konseptrapporten

Konseptfasen for nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal (SNR) har gitt oss løsninger som vil gi styrket fagmiljø, kvalitet og et bedre tilbud til befolkningen, mener adm.dir Stig A. Slørdahl. Han anbefaler styret for Helse Midt-Norge RHF å gi sin tilslutning til konseptrapporten og etablering av forprosjekt for det nye sykehuset i 2017.

Styret for Helse Midt-Norge behandler konseptrapporten for SNR i styremøte torsdag 8. desember. Forslag til lånesøknad og vedtak oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet kommer som egen sak i styremøte 15. desember.I sin vurdering peker Slørdahl på at en etablering av et distriktsmedisinsk senter i eksisterende sykehuslokaler i Kristiansund vil gi mulighet for samlokalisering med det planlagte kommunale helseinnovasjonssenteret og andre kommunale tjenester. En slik samlokalisering og det nye sykehuset på Hjelset vil kunne representere et kraftsenter for en framtidsrettet helsetjeneste i tråd med det som beskrives i Strategi 2030, sier han.