Bilde av bygninger med himmel bak

Ny finansieringsmodell

Helse Midt-Norge har vært gjennom et arbeid for å oppdatere modellen for å fordele inntekter mellom helseforetakene i regionen. Bakgrunnen er at den nasjonale modellene for å fordele inntekter mellom de fire helseregionene blir endret. Denne temasiden skal bidra til å sikre åpenhet og innsyn i arbeidet.

4. februar 2021 vedtok styret i Helse Midt-Norge RHF å ta i bruk den foreslåtte justerte modellen for inntektsfordeling mellom helseforetakene i regionen.

Modellen fases inn over tre år med full effekt fra 2024.

22. oktober 2020 vedtok styret for Helse Midt-Norge RHF å sende ut på høring forslag til ny modell for inntektsfordeling mellom helseforetakene i Midt-Norge.

Her finner du høringsbrevet

Her finner du høringsdokumentet som beskriver modellen

Her finner du en presentasjon av modellen

Fristen for å levere innspill var 30. november 2020.

Innkomne høringsinnspill


Saksgang

Resultat av høringen og innstilling fra administrerende direktør ble lagt fram for behandling i styret for Helse Midt-Norge RHF 17. desember 2020.

Dette har skjedd:

  • Regjeringen oppnevnte i 2018 et utvalg for å gjøre en revisjon av modell for fordelingen av basisbevilgningen fra staten til de til de fire regionale helseforetakene. Utvalget la fram sin rapport (NOU 2019:24) den 16. desember 2019.
  • Styret i Helse Midt-Norge RHF (HMN) fikk 19. desember 2019 en orientering om Magnussen2-utvalgets rapport og ba på bakgrunn av dette om at inntektsmodellen i HMN ble evaluert.
  • En styringsgruppe og et arbeidsutvalg ble oppnevnt og forslag til justering av modell for fordeling av basisbevilgning til helseforetakene i Helse Midt-Norge ble lagt fram og godkjent 1. oktober 2020.
  • 22. oktober 2020 vedtok styret for Helse Midt-Norge RHF å sende forslaget ut på høring.
  • 4. februar 2021 vedtok styret i Helse Midt-Norge RHF å ta i bruk den foreslåtte justerte modellen for inntektsfordeling mellom helseforetakene i regionen. Modellen fases inn over tre år med full effekt fra 2024. 
Saksframlegget for styret i Helse Midt-Norge RHF finner du i vår styreadministrasjon.

Organisering


Utredningsarbeidet har vært organisert slik:

Grafikk organisering


«Regionalt direktørmøte» (omtalt i figuren over) består av AD-ene fra våre helseforetak og adm.dir. Stig Slørdahl.

Styringsgruppa består av følgende personer:

Adm.dir. Stig Slørdahl (RHF), adm.dir. Øyvind Bakke (HMR), adm.dir. Grethe Aasved (StOlav), adm.dir. Dag H. Hårstad (SAP), adm.dir. Tor Åm (HNT), Heidi Nilsen (økonomidir HMR), Rolf Tørring (øk-dir. HNT), Jan Morten Søraker (øk-dir. StOlav), Henrik Sandbu (fagdir RHF), Anne Katarina Cartfjord (HR-dir RHF), Anne-Marie Barane (øk-dir RHF), Nils Kvernmo (eierdir RHF), Tore Brudeseth (regionalt tillitsvalgt), Bjarte Jensen (konsernverneombud), Marit Fugledal (Regionalt brukerforum), Snorre Ness (Regionalt brukerforum). I tillegg møter utvalgsleder Kjell Solstad (rådgiver RHF).

Nyhetssaker

Modell for inntektsfordeling vedtatt

Inntektsfordeling styrebehandles i februar

Høring om ny modell for inntektsfordeling

Utredning om ny finansieringsmodell lagt fram

Se video av presentasjonen av ny finansieringsmodell

Forslag til høring om inntektsfordeling

Fant du det du lette etter?