Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon

Det regionale samarbeidsorganet er et rådgivende organ for saker innen utdanning, forskning og innovasjon, og er et samarbeid mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen.

​Samarbeidsorganet drøfter saker av felles strategisk interesse for å løfte og styrke forskning, utdanning og innovasjon i regionen. Helsetjenesten er i stadig endring, og det er et mål at både utdannings- og forskningssektoren skal gjøre tjenesten rustet til å ta de utfordringene som kommer. Et viktig tiltak i denne sammenheng er utlysning og tildeling av midler bevilget av Helse Midt-Norge til forskning, innovasjon og utdanning i regionen.

Fra 2017 har Samarbeidsorganet ny organisering: Ett overordnet organ med to underutvalg; Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon, og Samarbeidsutvalg for utdanning.

Om samarbeidsorganet

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon er etablert etter instruks fra Helse- og Omsorgsdepartementet. I følge instruksen skal samarbeidet mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen ivareta:

 • saker innen helseforskning og innovasjon av gjensidig interesse
 • universitetenes og høgskolenes behov for undervisning, opplæring og veiledning av studenter
 • utdanning og forskning er i tråd med behovene i spesialisthelsetjenesten

Det regionale samarbeidsorganet har møter to ganger per år, der de drøfter overordnede strategiske saker som tas videre til de to underutvalgene: 

- Samarbeidsutvalg for utdanning
- Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon 

En viktig oppgave er utlysning og tildeling av midler til utdanning, forskning og innovasjon fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter i regionen. Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon legger frem innstilling om tildeling av forskningsmidler for vedtak i det regionale Samarbeidsorganet i november hvert år.Totalt forvalter Samarbeidsorganet ca. 214 mill. kr i 2017. Om lag 25 % av midlene går til strategiske tiltak og infrastruktur, mens resterende midler tildeles etter utlysning.

Den engelske betegnelsen på Samarbeidsorganet er "The Liaison Committee for education, research and innovation in Central Norway".

Strategier og satsingsområder

Mandat for det regionale samarbeidsorganet og de underliggende samarbeidsutvalgene er under utarbeidelse, og legges frem for vedtak i styret i Helse Midt-Norge RHF i juni 2017.

Innkallinger og referater

Sakspapirer til møtene i regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon finnes på Helse Midt-Norge sine sider (tilgjengelig også for eksterne).

Medlemmer

Helse Midt-Norge RHF

 • Stig A. Slørdahl , administrerende direktør (leder 2017)
 • Henrik A. Sandbu, konst. fagdirektør
 • Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør

St. Olavs Hospital HF

 • Nils Kvernmo, administrerende direktør
 • Petter Aadahl, forskningsdirektør

Helse Møre og Romsdal HF

 • Jo-Åsmund Lund, fagdirektør

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Paul Georg Skogen, fagsjef

NTNU

 • Toril Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping
 • Kari Melby, prorektor forskning
 • Björn Gustafsson, dekan Fakultet for Medisin og helsevitenskap
 • Marit Reitan, dekan Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
 • Magnus Steigedal, direktør NTNU Helse
 • Torbjørn Svendsen, leder NTNU Digital

Høgskolen i Molde:

 • Heidi Haavardsen, dekan

Observatører:

 • Regionalt brukerutvalg: Snorre Ness, brukerutvalgsleder
 • Forskningsrådet: Hilde Jerkø, avdelingsdirektør
 • Nord Universitet: Trine Karlsen, dekan
 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF: Ingvild Klevan, forskningssjef
 • KS: NN

Utlysninger

Helse Midt-Norge RHF lyser gjennom Samarbeidsorganet ut 5 millioner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier for studenter i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Merk at satsingsområde 1, kombinerte stillinger, kun gjelder de tre treårige helse- og sosialfagutdanningene i regionen. Satsing 2 og 3 er åpent for alle helse- og sosialfagutdanningene som har praksis i spesialisthelsetjenesten under utdanningen. Prosjektene skal innebære samarbeid mellom helseforetak og universitet/høgskole, og prosjektperioden er studieåret 2017/2018. 

NB Utvidet søknadsfrist: 2.mai 2017 kl. 12:00.

Utlysning av utdanningsmidler - kvalitet og relevans i praksis (pdf)
Skjema for lederforankring (pdf)

Spørsmål om utlysningen kan rettes til sekretariatet for Samarbeidsorganet, samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon behandler saker vedrørende forskning og innovasjon av felles interesse for Helse Midt-Norge og universitets- og høgskolesektoren. Utvalget administrerer utlysning av midler til medisinsk og helsefaglig forskning og kompetanseutvikling i regionen på vegne av Samarbeidsorganet. Utvalget forbereder utlysning av forskningsmidler og legger frem innstilling for vedtak i Samarbeidsorganet i november hvert år.

Søknadsfrist for årets utlysning er satt til 13. juni. Inntil videre finner du mer informasjon om utlysning, tildeling og rapportering av forskningsmidler her.

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon ledes i 2017 av Henrik A. Sandbu, assisterende fagdirektør ved Helsefagavdeling Helse Midt-Norge RHF.

Medlemmer

Helse Midt-Norge RHF

 • Henrik A.Sandbu, konst. fagdirektør (leder 2017)

St.Olavs Hospital HF

 • Rune Wiseth, klinikksjef
 • Siv Mørkved, forskningssjef

Helse Møre og Romsdal HF

 • Berit Kvalsvik Teige, forskningssjef

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Bodil Landstad, forskningssjef

NTNU

 • Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor nyskapning
 • Pål Romundstad, prodekan forskning, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Kristen Ringdal,prodekan forskning. Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
 • Magnus Steigedal, direktør NTNU Helse

Høgskulen i Volda

 • Tor- Johan Ekeland, leder Phd-utvalget

Observatører

 • Nord Universitet, Trine Karlsen, dekan 
 • Regionalt brukerutvalg, Arne Lyngstad, brukerutvalgsmedlem
 • Sykehusapotekene Midt-Norge HF, Ingvild Klevan, forskningssjef

Samarbeidsutvalg for utdanning

Samarbeidsutvalg for utdanning sin fremste oppgave er å samarbeide om grunnutdanning, videre- og etterutdanning, og personal- og kompetanseutvikling.

Utvalget bidrar i de regionale og strategiske prosessene innen utdanning, og forbereder saker og understøtter arbeidet i det regionale samarbeidsorganet i henhold til mandat. Sentrale saker er vurdering av innhold, dimensjonering og endringer i utdanningene på grunnlag av behov i helse- og omsorgstjenesten i regionen. Samarbeidsutvalg for utdanning utlyser i 2017 utdanningsmidler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier (informasjon kommer). 

Samarbeidsutvalg for utdanning ledes i 2017 av Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør, Helse Midt-Norge RHF.

Medlemmer

Helse Midt-Norge RHF

 • Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør (leder 2017)

St. Olavs Hospital HF

 • Lise Lundbom Støylen, klinikksjef
 • Grete Ottersen Samstad, helsefaglig sjef

Helse Møre og Romsdal HF

 • Ragnhild Remøy, HR direktør

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Aud-Mai Sandberg, HR sjef

NTNU

 • Berit Kjeldstad, prorektor utdanning
 • Toril Forbord, prodekan for bachelorutdanningene, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Jon Magnussen, prodekan for masterutdanningene, Fakultet for medisin og helsevitenskap

Nord Universitet

 • Tove Sagnes, prodekan utdanning

Høgskolen i Molde

 • Heidi Haavardsen, dekan

Observatører:

 • Regionalt brukerutvalg: Johan Solheim, brukerutvalgsmedlem
 • Studentrådet: Andrea Gravdal Rummø

Kontakt

Sekretariatet for Samarbeidsorganet: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

Maria Henningsen

Seniorkonsulent Maria Henningsen 

Seniorkonsulent
Tlf. 47618629

 

Mai Hege Stokke

Seniorkonsulent Mai Hege Stokke 

Seniorkonsulent
Tlf. 936 33 380

Nytt fra Samarbeidsorganet

 • 28.03.2017
  Forskningsmidler utlyses i mai

  Årets utlysning av forskningsmidler vil publiseres 2.mai på nettsidene til Helse midt-Norge RHF. Helse Midt-Norge RHF lyser hvert år ut om lag 60 millioner til forskningsprosjekter innen medisin og helse i Midt-Norge. Søknadsfrist er 13.juni. 

 • 08.02.2017
  Lyser ut midler til praksisstudier

  Helse Midt-Norge RHF lyser ut fem millioner kroner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier for studenter i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge.

 • 30.01.2017
  To samarbeidsorgan blir ett

  Helse Midt-Norge RHF endrer organiseringen av samarbeidsorganene med universitet og høgskolesektoren. To samarbeidsorgan blir ett, og får navnet Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon.