Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon

Det regionale samarbeidsorganet er et rådgivende organ for saker innen utdanning, forskning og innovasjon, og er et samarbeid mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen.

​Samarbeidsorganet drøfter saker av felles strategisk interesse for å løfte og styrke forskning, utdanning og innovasjon i regionen. Helsetjenesten er i stadig endring, og det er et mål at både utdannings- og forskningssektoren skal gjøre tjenesten rustet til å ta de utfordringene som kommer. Et viktig tiltak i denne sammenheng er utlysning og tildeling av midler bevilget av Helse Midt-Norge til forskning, innovasjon og utdanning i regionen.

Fra 2017 har Samarbeidsorganet ny organisering: Ett overordnet organ med to underutvalg; Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon, og Samarbeidsutvalg for utdanning.

Om samarbeidsorganet

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon er etablert etter instruks fra Helse- og Omsorgsdepartementet. I følge instruksen skal samarbeidet mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen ivareta:

 • saker innen helseforskning og innovasjon av gjensidig interesse
 • universitetenes og høgskolenes behov for undervisning, opplæring og veiledning av studenter
 • utdanning og forskning er i tråd med behovene i spesialisthelsetjenesten

Det regionale samarbeidsorganet har møter to ganger per år, der de drøfter overordnede strategiske saker som tas videre til de to underutvalgene: 

- Samarbeidsutvalg for utdanning
- Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon 

En viktig oppgave er utlysning og tildeling av midler til utdanning, forskning og innovasjon fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter i regionen. Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon legger frem innstilling om tildeling av forskningsmidler for vedtak i det regionale Samarbeidsorganet i november hvert år.Totalt forvalter Samarbeidsorganet ca. 214 mill. kr i 2017. Om lag 25 % av midlene går til strategiske tiltak og infrastruktur, mens resterende midler tildeles etter utlysning.

Den engelske betegnelsen på Samarbeidsorganet er "The Liaison Committee for education, research and innovation in Central Norway".

Strategier og satsingsområder

Mandat for det regionale samarbeidsorganet og de underliggende samarbeidsutvalgene er under utarbeidelse, og legges frem for vedtak i styret i Helse Midt-Norge RHF i juni 2017.

Innkallinger og referater

Sakspapirer til møtene i regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon finnes på Helse Midt-Norge sine sider (tilgjengelig også for eksterne).

Medlemmer

Helse Midt-Norge RHF

 • Stig A. Slørdahl , administrerende direktør (leder 2017)
 • Henrik A. Sandbu, konst. fagdirektør
 • Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør

St. Olavs Hospital HF

 • Nils Kvernmo, administrerende direktør
 • Petter Aadahl, forskningsdirektør

Helse Møre og Romsdal HF

 • Jo-Åsmund Lund, fagdirektør

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Paul Georg Skogen, fagsjef

NTNU

 • Toril Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping
 • Kari Melby, prorektor forskning
 • Björn Gustafsson, dekan Fakultet for Medisin og helsevitenskap
 • Marit Reitan, dekan Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
 • Magnus Steigedal, direktør NTNU Helse
 • Torbjørn Svendsen, leder NTNU Digital

Høgskolen i Molde:

 • Heidi Haavardsen, dekan

Observatører:

 • Regionalt brukerutvalg: Snorre Ness, brukerutvalgsleder
 • Forskningsrådet: Hilde Jerkø, avdelingsdirektør
 • Nord Universitet: Trine Karlsen, dekan
 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF: Ingvild Klevan, forskningssjef
 • KS: NN

Utlysninger

Helse Midt-Norge RHF lyser gjennom Samarbeidsorganet ut 5 millioner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier for studenter i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Utlysningen gjelder kun de tre treårige helse- og sosialfagutdanningene i regionen. Prosjektene skal innebære samarbeid mellom helseforetak og universitet/høgskole, og prosjektperioden er studieåret 2017/2018. 

Søknadsfristen er 30.mars 2017 kl. 15:00.

Utlysning av utdanningsmidler - kvalitet og relevans i praksis (pdf)
Skjema for lederforankring (pdf)

Spørsmål om utlysningen kan rettes til sekretariatet for Samarbeidsorganet, samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon behandler saker vedrørende forskning og innovasjon av felles interesse for Helse Midt-Norge og universitets- og høgskolesektoren. Utvalget administrerer utlysning av midler til medisinsk og helsefaglig forskning og kompetanseutvikling i regionen på vegne av Samarbeidsorganet. Utvalget forbereder utlysning av forskningsmidler og legger frem innstilling for vedtak i Samarbeidsorganet i november hvert år.

Søknadsfrist for årets utlysning er satt til 13. juni. Inntil videre finner du mer informasjon om utlysning, tildeling og rapportering av forskningsmidler her.

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon ledes i 2017 av Henrik A. Sandbu, assisterende fagdirektør ved Helsefagavdeling Helse Midt-Norge RHF.

Medlemmer

Helse Midt-Norge RHF

 • Henrik A.Sandbu, konst. fagdirektør (leder 2017)

St.Olavs Hospital HF

 • Rune Wiseth, klinikksjef
 • Siv Mørkved, forskningssjef

Helse Møre og Romsdal HF

 • Berit Kvalsvik Teige, forskningssjef

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Bodil Landstad, forskningssjef

NTNU

 • Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor nyskapning
 • Pål Romundstad, prodekan forskning, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Kristen Ringdal,prodekan forskning. Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
 • Magnus Steigedal, direktør NTNU Helse

Høgskulen i Volda

 • Tor- Johan Ekeland, leder Phd-utvalget

Observatører

 • Nord Universitet, Trine Karlsen, dekan 
 • Regionalt brukerutvalg, Arne Lyngstad, brukerutvalgsmedlem
 • Sykehusapotekene Midt-Norge HF, Ingvild Klevan, forskningssjef

Samarbeidsutvalg for utdanning

Samarbeidsutvalg for utdanning sin fremste oppgave er å samarbeide om grunnutdanning, videre- og etterutdanning, og personal- og kompetanseutvikling.

Utvalget bidrar i de regionale og strategiske prosessene innen utdanning, og forbereder saker og understøtter arbeidet i det regionale samarbeidsorganet i henhold til mandat. Sentrale saker er vurdering av innhold, dimensjonering og endringer i utdanningene på grunnlag av behov i helse- og omsorgstjenesten i regionen. Samarbeidsutvalg for utdanning utlyser i 2017 utdanningsmidler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier (informasjon kommer). 

Samarbeidsutvalg for utdanning ledes i 2017 av Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør, Helse Midt-Norge RHF.

Medlemmer

Helse Midt-Norge RHF

 • Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør (leder 2017)

St. Olavs Hospital HF

 • Lise Lundbom Støylen, klinikksjef
 • Grete Ottersen Samstad, helsefaglig sjef

Helse Møre og Romsdal HF

 • Ragnhild Remøy, HR direktør

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Aud-Mai Sandberg, HR sjef

NTNU

 • Berit Kjeldstad, prorektor utdanning
 • Toril Forbord, prodekan for bachelorutdanningene, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Jon Magnussen, prodekan for masterutdanningene, Fakultet for medisin og helsevitenskap

Nord Universitet

 • Tove Sagnes, prodekan utdanning

Høgskolen i Molde

 • Heidi Haavardsen, dekan

Observatører:

 • Regionalt brukerutvalg: Johan Solheim, brukerutvalgsmedlem
 • Studentrådet: Andrea Gravdal Rummø

Kontakt

Sekretariatet for Samarbeidsorganet: samarbeidsorganet@mh.ntnu.no

Hanne Smevik hanne.smevik@ntnu.no tlf. 920 29 687
Mai Hege Stokke mai.h.stokke@ntnu.no tlf. 936 33 380
Maria Henningsen maria.henningsen@ntnu.no tlf. 47618629

Nytt fra Samarbeidsorganet

06.06.2016

Supplier Information (updated) / oppdatert informasjon til leverandører

Relevant links and announcements. Her legger vi ut lenker til relevant informasjon.
15.12.2016

Kunngjør konkurranse for nytt laboratoriedatasystem

Helse Midt-Norge RHF kunngjør i dag konkurransen om nytt laboratoriedatasystem (LIMS) i Midt-Norge. Prosjektet HMN LAB er etablert for å anskaffe en felles løsning for laboratoriene i Helse Midt-Norge og har i dag åpnet for leverandører som...
01.06.2016

Se til Midt-Norge

Legeforeningen vil gå raskere og mer målrettet mot felles IT-løsninger som sikrer at opplysninger kan finnes når vi trenger dem.
03.06.2016

Satser stort på system for pasientjournal

Helse Midt-Norge vil i løpet av få år ha på plass et moderne system for pasientjournal. Målet er en løsning som omfatter både sykehusene og kommunehelsetjenesten i større grad bygges rundt pasienten.
13.07.2016

Ny kommunikasjonssjef

Sigrun Berge Engen er tilsatt som ny kommunikasjonssjef for Helseplattformen i Helse Midt-Norge. Hun tiltrer stillingen 15.august.
03.06.2016

Vant konkurransen - men ikke navnet

Programmet for ny pas/epj skal hete «Helseplattformen». Harriet Giskegjerde ble trukket ut som den heldige vinneren av iPad etter trekning.
17.02.2016

Moderniserer pasientadministrasjonen

08.03.2016

Ny nasjonal IKT-strategi

20.06.2016

Samling av BUP, Rus, somatikk og psykiatri på samme plattform

Styringsgruppe e-helse besluttet 2. mai oppstart av arbeidet med å samle flere viktige fagområder på samme plattform for dokumentasjon og administrasjon av pasientbehandling i Helse Midt-Norge.
27.06.2016

Helseplattformen nevnt i Statsministerens halvårige pressekonferanse

Helseplattformen ble nevnt da Statsminister Erna Solberg inviterte til halvårlig oppsummerende pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i Oslo onsdag 22. juni 2016.
30.11.2016

Nytt IKT system for fertilitetsbehandling

Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs Hospital hadde i mange år brukt et IT-system som ikke oppfylte lovverk og myndighetskrav og dermed var modent for å skiftes ut. 
30.11.2016

Felles journal gir tryggere pasientbehandling

Bedre tilgang til helseopplysninger fører til en bedre hverdag både for pasient og helsepersonell. Dette er status etter 1 år med felles journal i Helse Midt-Norge. 
09.05.2016

Ny kompetanseportal innføres

31.10.2016

Positiv til Kompetanseportalen

Kompetanseportalen er Helse Midt-Norges verktøy for ansattes kompetansebeholdning og –utvikling. Her etableres kompetanseplaner som blir tildelt den enkelte medarbeider, og her finnes oversikt over for eksempel status på medarbeidersamtaler. 
27.02.2017

Videreutvikler suksessen eSP

Elektronisk standardiserte pasientforløp (eSP) gir avdelingene en mye bedre mulighet til å se hva som fungerer – og ikke fungerer – i oppfølgingen av pasientene ved sykehuset. Til nå har det vært brukt på kreftforløp, men eSP skal nå videre...
27.02.2017

Styrker pasientsikkerheten

Helse Midt-Norge har startet et nytt prosjekt for å sikre at alle medisinske bilder tatt ved sykehusene i regionen blir lagret på en sikker og enhetlig måte. 
27.02.2017

Dette er Helse Midt-Norges porteføljekontor

I mai 2016 ble Hemit ansvarlig for porteføljekontoret til Helse Midt-Norge. Porteføljekontoret fungerer som sekretariat for styringsgruppe eHelse og skal legge til rette for at de kan følge opp og styre eHelse-programmene på en god og effek...
27.02.2017

Ny EKG-løsning

Ny lagring av digital EKG har ført til økt pasientsikkerhet og effektivisering på sykehusene.
17.03.2017

Miljøprisen 2016

Miljøprisen for spesialisthelsetjenesten har vært delt ut annet hvert år siden 2010. Formålet med miljøprisen er å stimulere til godt miljøarbeid i spesialisthelsetjenesten. Miljøprisen 2016 tildeles operasjonssykepleier Anne Auråen ved syk...
17.08.2016

Gode tall for ventetid og fristbrudd

Alle helseforetak i Midt-Norge kan vise til svært gode tall for utvikling i ventetid og fristbrudd i sommer. Normalt går ventetiden noe opp i løpet av juni og juli, men nivået ligger betydelig under tallene fra i fjor.
22.08.2016

Nye legemidler til blødere og revmatikere

Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre to nye legemidler; ett til blødere og ett til revmatikere.
25.08.2016

Flere overlever sykehusbesøk

Det er tydelige forskjeller mellom norske sykehus i andelen pasienter som overlever hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd, men betydelig mindre forskjeller mellom sykehusene i Midt-Norge. 
31.08.2016

Enklere tilbakebetaling etter pasientreiser

Fra 1. oktober innføres en ny digital løsning for tilbakebetaling for utførte pasientreiser. Da kan pasientene sende inn en elektronisk søknad i stedet for å sende den i posten.
05.09.2016

Sakspapirer for styremøte 8. september

Innkalling og sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 8. septembr er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. Møtet finner sted på Quality Airport hotell Værnes i Stjørdal sentrum.
06.09.2016

Innomed: Innovasjonskonferansen 2016

24. november inviterer InnoMed til Innovasjonskonferansen 2016 på Scandic Hell Hotell Værnes i Stjørdal.
06.09.2016

Invitasjon til idedugnad for rehabiliteringsleverandører

Vi skal inngå nye avtaler om kjøp av rehabiliteringstjenester neste år. Nå trenger vi innspill fra bransjen på hvordan tjenestene skal se ut i framtiden. Idedugnad på Scandic Hell Hotel 6. - 7. oktober
08.09.2016

Forbereder nytt lab-system

Helse Midt-Norge har startet forberedelse til anskaffelse av nytt laboratoriedatasystem for sykehusene i regionen. 
08.09.2016

Slutter seg til salg av Brøset

Styret for Helse Midt-Norge RHF har gitt sin tilslutning til salg av Brøset i tråd med en utarbeidet samarbeidsavtale mellom St Olavs Hospital og Staten ved Statsbygg.
24.06.2016

Sakspapirer for styremøte 27. juni

Innkalling og sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF mandag 27. juni er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. Møtet finner sted i Helse Midt-Norge RHF sine lokaler i Strandvegen 1, på Stjørdal.
27.06.2016

Kunngjøring av anskaffelse vedtatt

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt at Helseplattformen kan iverksette anskaffelse av et moderne pasientjournalsystem ved å kunngjøre anskaffelsen.
30.06.2016

Utlysning av innovasjonsmidler

Vi utlyser innovasjonsmidler for å styrke arbeidet med innovasjoner i Helse Midt-Norge. Søknadsfrist er 12. september 2016.
01.07.2016

Styrker luftambulansetjenesten

Alle landets baser får nye ambulansehelikoptre fra sommeren 2018. Da skal ambulansehelikoptertjenesten i Norge bli enda bedre.
01.07.2016

Bedre kreftbehandling til Norge

Prosjektet om et nasjonalt tilbud om proton- og partikkelterapi er nå i konseptfasen. Endelig konseptvalg og forslag til lokalisering skal være klart til 1. august 2016.
08.07.2016

Resultatlønn og bonuser i Helsebygg Midt-Norge

Redegjørelse til HOD i dag om bruk av resultatmidler og bonuser. Full oversikt over pengebruk
11.07.2016

Kjetil Marius Istad blir administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF

Styret i Sykehusinnkjøp HF har ansatt Kjetil Marius Istad (41) som administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF.
02.08.2016

Anbefaler ny strålebehandling i Norge

Styret for Helse Midt-Norge RHF anbefaler etablering av protonsenter i Norge. Det forutsettes at kapasiteten økes etter hvert gjennom utbygging i flere regioner. I en slik regionalisert modell mener Helse Midt-Norge at det vil være naturlig...
09.06.2016

Forslag til langtidsbudsjett 2017-2022

To regionale prosjekt har første prioritet i årene som kommer: Nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal og Helseplattformen, den framtidige IKT-løsningen for helsetjenesten i Midt-Norge. Det framgår av forslag til langtidsbudsjett
10.06.2016

Sakspapirer for styremøte 15. og 16. juni

Innkalling og sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF onsdag 15. og 16. juni er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. Møtet finner sted på Quality Airport Hotell Værnes i Stjørdal sentrum.
15.06.2016

Informasjon om utviklingsplaner

Alle helseforetak skal nå utarbeide utviklingsplaner som skal beskrive organisering og utvikling av virksomheten. Fundamentet for planene vil være regionale og nasjonale føringer. Vi har laget en ny nettside for arbeidet med utviklingsplane...
16.06.2016

Langtidsbudsjett 2017-2022 vedtatt

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt langtidsbudsjett for 2017-2022. Prioriteringen av nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal og Helseplattformen som skal gi helsetjenesten i Midt-Norge en ny helhetlig IKT-løsning, står fast.
16.06.2016

Vedtatt høring av Strategi 2030

Nå sender Helse Midt-Norge forslag til Strategi 2030 ut på høring. Strategien viser vei for hvordan spesialisthelsetjenesten må endre seg i takt med resten av samfunnet. Målet er å skape fremragende helsetjenester for pasienten.
17.06.2016

Utvikler framtidens sykehussjefer

17 prosent av lederne i norske sykehus er over 60 år. Jakten på deres etterfølgere er godt i gang. Et nasjonalt program for ledermobilisering har vært testet ut i alle de fire helseregionene og viser seg å virke etter planen.
21.06.2016

Svak økning i pasientskadeerstatninger

Norsk Pasientskadeerstatning har offentliggjort årsrapport for 2015. Svak økning i antall saker og utbetalinger i Midt-Norge. Fortsatt lavere enn toppåret 2011
22.06.2016

Helseplattformen blir utprøvingsprogram for «en innbygger – en journal»

På foretaksmøte 22.juni ga helseministeren Helse Midt-Norge RHF gjennom programmet Helseplattformen i oppdrag å være et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale målbilde i «Én innbygger – én journal» og et mulig startpunkt fo...
23.06.2016

Høring av Strategi 2030

Strategi 2030 er nå lagt ut på høring. Strategien skal være Helse Midt-Norge sin rettesnor for utvikling og prioriteringer i årene som kommer. Høringsfrist er den 30. september.
18.04.2016

Helse Midt-Norge får medikamentfri behandling

14.04.2016

Tildeling: Midler til brukerorganisasjoner

14.04.2016

37,1 prosent i kontakt med somatisk sykehus

15.04.2016

Utlysning: Midler til pasientsikkerhet

22.04.2016

Sakspapirer for styremøte 28. april

Se flere nyheter()