Søkekonferanse for utvikling av forskningsprosjekter i Helseplattformen

Konferanse, 11.05.2017

Helseplattformen ønsker velkommen til konferanse for kompetansemiljø og forskere som ønsker å følge arbeidet med  å anskaffe og innføre ny løsning for elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten.

Kjede HP.JPG

Helse Midt-Norge RHF har etablert programmet Helseplattformen for anskaffelse av et felles pasientjournal- og pasient-administrativt system. Eiere er Helse Midt-Norge og Trondheim kommune, og alle kommuner i Midt-Norge er involvert i programmet. Realiseringen vil kreve bred involvering av medisinsk, administrativt og teknisk fagpersonell fra helseforetak, kommuner, fastleger og brukerutvalg. Helseplattformen er en nasjonal pilot for «Én innbygger – én journal» og et startpunkt for en felles nasjonal løsning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Tilrettelegging for forskning

Helseplattformen vil medføre store endringer for helsetjenesten. Dette er første gang det planlegges en felles løsning for alle nivå. De planlagte endringene vil finne sted i en region som innehar noen av landets mest velutviklede forsknings-, innovasjons- og utdanningsmiljø, grupperinger som har som oppgave å utvikle ny kunnskap og gi studenter ettertraktet kompetanse.

En vellykket anskaffelses- og innføringsprosess vil etterfølges av betydelig tjenesteinnovasjon, som igjen bør følges opp med forskning.

Helse Midt-Norge RHF har et strategisk samarbeid med NTNU og andre kompetansemiljø, og Helseplattformen ser svært positivt på forskningsprosjekter tilknyttet arbeidet.

Formålet med konferansen

Formålet med konferansen er å etablere en portefølje av relevante og gjennomførbare forskningsprosjekter som vil sikre tilgang på oppdatert kunnskap og forskningsbaserte råd og dermed styrke planlegging og redusere risiko i Helseplattformen.

Vi legger opp til en konferanse som presenterer bredden i Helseplattformens utfordringsbilde og forskningsmiljøenes kompetanser. Konferansen vil på den måten bidra til kontakt og etablering av forsknings-samarbeid mellom e-Helse fagutøvere i Helseplattformen og relevante Midt-norske og nasjonale forskningsmiljø. De enkelte prosjektene må søke finansiering gjennom etablerte finansierings-ordninger for forskning, f.eks. Samarbeidsorganet og Norges forskningsråd.


Søkekonferansen blir en 1-dags konferanse den 11/5-2017 i Helseplattformens lokaler i Ranheimsveien 10 i Trondheim ("Radmannbygget").


Om Helseplattformen

For første gang skal det etableres en journalløsning som kan brukes av alle ledd i helsetjenesten. Programmet består av tre delprosjekter - anskaffelsesprosjektet, innføring og realisering. Anskaffelsesprosjektet er igjen delt i tre med Funksjonelt delprosjekt, Teknisk delprosjekt og forprosjekt Innføring.

Programmet eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune og er lokalisert i Trondheim. Her arbeider rundt 60 fulltidsressurser, de fleste med bakgrunn fra helseforetak og kommunal helsetjeneste, men også teknisk, merkantil og prosjektfaglig ekspertise. Nærmere 400 personer fra ulike deler av helsesektoren har vært involvert i arbeidet med å stille krav til den nye løsningen.

Anskaffelsen av ny PAS/EPJ skal gjennomføres ved konkurransepreget dialog. Fem leverandører er prekvalifisert til å delta i konkurransen.

Vedtatte effektmål

I alt 11 effektmål er vedtatt som beskriver målene for programmet og samsvar med mål for gevinstrealisering i linjeorganisasjonene:

 1. Høyere behandlingskvalitet og færre pasientskader
 2. Tilgang til kontinuerlig oppdatert klinisk kunnskap basert på beste praksis
 3. Innbyggerne i Midt-Norge får enkel tilgang til egen journal og større mulighet til å påvirke eget behandlingsforløp
 4. Bedre samhandling i og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten
 5. Bedre data- og informasjonsgrunnlag for forskning og innovasjon
 6. Økt effektivitet og bedre ressursbruk
 7. Bedre styringsinformasjon som grunnlag for kvalitets- og forbedringsarbeid i daglig drift
 8. Redusert tidsbruk på dokumentasjon og leting etter helseopplysninger
 9. Tilfredsstille nasjonale krav og standarder
 10. Innbyggerne i Midt-Norge skal gis mulighet til å bo lengre i egen bolig
 11. Behovet for offentlig tjenesteyting skal reduseres ved at tjenester som tilbys gjennom generiske forløp ivaretar en helhetlig funksjonsvurdering

Overordnede krav og særskilte tema

Flere av Helseplattformens særtema samsvarer med de overordnede kravene i Én innbygger - én journal. Forskningsprosjekter som knytter seg til ett av de særtemaene vil bli foretrukket:

 • Informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og personvern
 • Masterdata, kodeverk og informasjonsmodell
 • Saksbehandling
 • Lukket legemiddelsløyfe
 • Rapportgenerering og uthenting av data
 • Ressursplanlegging og booking
 • Velferdsteknologi
 • Kunnskaps- og beslutningsstøtte
 • Pediatri
 • Medisinsk teknisk utstyr og multimedia
 • Brukervennlighet
 • Gjennomgående kontinuerlig kurve

Mer om Helseplattformens arbeid på programmets egen nettside.

Utstilling om Helseplattformens krav til ny løsning

Ellen Annette Hegstad.jpg

Helseplattformen har utarbeidet en utstilling som viser innholdet i kravspesifikasjonen. Utstillingen ble vist i oktober og februar i lokalene i Ranheimsveien 10. I april har Helse Møre og Romsdal tatt imot utstillingen samt en foredragsrekke om Helseplattformen på sykehusene i Kristiansund og Ålesund. Her var også representanter fra omkringliggende kommuner invitert.

Følg denne lenken for å se film fra forrige utstilling.

Helseplattformen sikter på å få vist deler av utstillingen i regi av flere helseinstitusjoner i Midt-Norge i løpet av 2017.


Når og hvor

Dato
11.05.2017 
Klokkeslett
09:00-17:00 
Sted
Ranheimsveien 10
 
Arrangør
Helseplattformen, Helse Midt-Norge RHF, Trondheim kommune og NTNU Helse 
Kontakt
Kommunikasjonssjef for Helseplattformen Sigrun Berge Engen: sigrun.engen@helse-midt.no
Forskningskoordinator i Helseplattformen Liv Johanne Wekre: liv.j.wekre@sykehusapoteket.no