Administrativt personell

Navn: Kamilla Krohg Aune
Yrke/bakgrunn: Konsulent/Siviløkonom
Involvering/rolle i Helseplattformen: PMO/Lederstøtte og evaluering av pris – anskaffelse av IAM
Opprinnelig organisasjon: EY

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Jeg forventer et helhetlig system som bidrar til økt effektivitet og pasientsikkerhet for helseforetak og kommuner, både enkeltstående og gjennom økt samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjeneste.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Tung involvering fra linjeorganisasjoner både hva gjelder helsepersonell og ledelse, samt en effektiv og forankret beslutningsstruktur som sikrer at riktige beslutninger tas til riktig tid.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Vi oppnår et system som vil gi bedre samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjeneste og et system som endrer hvordan vi jobber med teknologi i helsetjenesten i dag, inkludert vår evne til å benytte data på en bedre måte i behandlinger, beslutninger og videre medisinsk forskning.

Navn: Sveinung Aune
Yrke/bakgrunn: Seniorrådgiver Helseplattformen AS, arbeidet i sykehus/helseforetak i 20 år. Master i kunnskapsledelse fra CBS/HINT.
Involvering/rolle i Helseplattformen: Deltatt i anskaffelsesprosjektet siden mai 2017 med evaluering og dialog innen
virksomhetsstyring, rapportering og økonomi/finans. Fortsetter nå i innføringsprosjektet.
Opprinnelig organisasjon: Helse Nord-Trøndelag HF

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Jeg forventer at alle de vedtatte effektmålene nås, og har spesielt høye forventninger til at vi skal få bedre styringsinformasjon som grunnlag for kvalitets- og forbedringsarbeid.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
God og engasjert deltagelse fra både sykehus, kommuner og fastleger, og en felles vilje til å både ta i bruk nye verktøy og endre vår praksis til beste for pasientene.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
En helhetlig og forbedret helsetjeneste for pasientene i Midt-Norge.

Navn: Lene Brekken
Yrke/bakgrunn: Førstesekretær i Trondheim kommune
Involvering/rolle i Helseplattformen: Sekretær Trondheim kommune
Opprinnelig organisasjon: Trondheim kommune

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Fagpersonell vil sette utrolig stor pris på oppdatert informasjon om deres pasient i sanntid. Jeg tror de vil føle seg tryggere på at pasientene får riktigere behandling og at vi ikke kaster bort tid og penger på dobbeltarbeid.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Enkel og forståelig opplæring til ansatte. Det må sikres at alle forstår og tør å spørre om de ikke gjør det. Vi må utnytte dette flotte verktøyet fullt ut.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
At pasientene vil merke at de fleste i helsesektoren vet hvordan helsetilstanden deres har vært i det siste og dermed føle seg tryggere. De vil dermed føle seg mer sett.

Navn: Willy Eidissen
Yrke/bakgrunn: Master i økonomi og ledelse. Partner i EY her
Involvering/rolle i Helseplattformen: Assisterende Programdirektør
Opprinnelig organisasjon: EY

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
At den blir et stor positivt fremskritt for både ansatte i helsetjenesten og brukerne av helsetjenesten.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Hardt arbeide av mange, god planlegging, styring og ledelse igjennom hele prosessen. Engasjement og deltagelse fra fagfolk i linjeorganisasjonene.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Høyere kvalitet og større pasientsikkerhet i helsetjenesten.

Navn: Trine-Alice Elvheim
Yrke/bakgrunn: Konsulent/Arkivar
Involvering/rolle i Helseplattformen: Administrasjonskonsulent
Opprinnelig organisasjon: Helseplattformen

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Samhandling, trygghet og utvikling.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Utprøving med nye fagpersoner som ikke har vært innom anskaffelsen. Under innføringen må en også se hva som må videreutvikles.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Samhandling mellom helse og pasient slik at en ikke trenger fortell hva som er problemet flere ganger. Pasienten blir tryggere med Helseplattformen. Se bare til systemet banken bruker.

Navn: Linda Evensen
Yrke/bakgrunn: Jurist
Involvering/rolle i Helseplattformen: I anskaffelsesprosjektet har jeg lest og vurdert tilbud og hatt dialog med leverandøren om funksjonalitet for pasientrettet saksbehandling. Delprosjektleder for administrative applikasjoner i innføringsprosjektet.
Opprinnelig organisasjon: Trondheim kommune, Helse- og velferdskontor Falkenborg

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Jeg forventer at Helseplattformen blir et verktøy som gjør at helsetjenesten i Midt-Norge kan gi helsetjenester som er sikrere for pasienten, av høyere kvalitet og bedre koordinert enn i dag.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Å få organisasjonene til å forstå at dette ikke bare er innføring av et nytt IT-system, men at det krever at vi er villig til å endre måten vi jobber på i dag. Helseplattformen kan være et godt verktøy, men vi må evne å ta det i bruk til det beste for pasientene.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Det viktigste er at vi får en felles journalløsning, som gjør at vi har mulighet til å se hele pasientens helsesituasjon og dermed kunne gi bedre helsetjenester til den enkelte. Pasienten vil dermed også kunne oppleve å bli møtt av en mer helhetlig helsetjeneste enn i dag.

Navn: Solveig Høyvik Garten 
Yrke/bakgrunn: Økonom
Involvering/rolle i Helseplattformen: Programcontroller
Opprinnelig organisasjon: St. Olavs hospital, Kreftklinikken

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Som innbygger og pasient forventer jeg rask avklaring og riktig behandling.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Kvalitet i arbeidet i alle ledd.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Bedre helsetjenester.

Navn: Karoline Grøv
Yrke/bakgrunn: Konsulent
Involvering/rolle i Helseplattformen: Leder av Prosjektkontor
Opprinnelig organisasjon: EY

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Forventer et intuitivt verktøy tilpasset brukerens behov, som vil bidra til å forenkle arbeidshverdagen gjennom å understøtte prosesser og rutiner på en strukturert måte, som ikke medfører overprosessering eller unødvendige dokumentasjon.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
God opplæring samt ærlig og åpen kommunikasjon mellom brukere og de som setter opp systemet! Det vil bidra til at helsetjenesten drar nytte av det fulle potensiale i løsningen.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Vi oppnår et system som skal bidra til at pasientene føler seg godt ivaretatt i en enhetlig helsetjeneste på tvers av behandlingsnivå. Hvor både pasientene og behandlerne er trygge på at nødvendig informasjon til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig.

Navn: Simen Ørndal Nilsen
Yrke/bakgrunn: Siviløkonom
Involvering/rolle i Helseplattformen: Klinisk beslutningsstøtte, identitets- og tilgangsstyring, finansiell usikkerhetsanalyse
Opprinnelig organisasjon: EY

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
At teknologi og endring i samspill blir et revolusjonerende initiativ som tar helsetjenesten i Midt-Norge til nye høyder.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Omfattende involvering av operasjonelt personell gjennom innføringsprosjektet.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Nyttiggjørelse av tilgjengelig informasjon om pasienter og innbyggere i helsetjenesteytelsen, og reduksjon av uønsket variasjon i tilbud og behandling.

Navn: Kjetil Nytun
Yrke/bakgrunn: Rådgiver/konsulent. Utdannet Siviløkonom. Bakgrunn fra Forsvaret og teknologibedrift.
Involvering/rolle i Helseplattformen: Vært med siden forprosjektet i ulike faser og roller. Den siste perioden har jeg hatt rollen som assisterende delprosjektleder innføring og teamleder i anskaffelses­prosjektet. Særskilt fokus på innføringsrelaterte emner i dialogfasen med leverandørene.
Opprinnelig organisasjon: EY

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
At fagfolkene konfigurerer og innfører en løsning som gir en helt ny og bedre hverdag for helsetjenesten.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
God planlegging, fortsatt involvering av fagpersonell i prosessen og knallhardt arbeid.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
At dyktige ansatte i helsetjenesten får systemstøtte som muliggjør enda bedre helsetjenester på tvers av nivå.

Navn: Kjersti Årnes
Yrke/bakgrunn: Konsulent
Involvering/rolle i Helseplattformen: Assisterende delprosjektleder funksjonelle krav samt gruppeleder for folkehelse
Opprinnelig organisasjon: EY

Hvilke forventninger har du til Helseplattformen?
Store forventninger! Jeg forventer at HP vil gjøre det enklere å jobbe som helsepersonell, at det er mye lettere å finne viktig informasjon om pasientene og at pasienten slipper å gjenta det som han eller hun har oppgitt tidligere.
Hva tror du blir det viktigste for å lykkes med innføringen av Helseplattformen?
Det viktigste for å lykkes med innføring er å gi god opplæring, teste nøye og finjustere og tilpasse sånn at HP oppleves som nyttig og enkelt for alle som skal bruke det.
Hva er det viktigste vi oppnår med Helseplattformen?
Det viktigste vi oppnår er å få oppdatert og riktig informasjon til enhver tid, både om pasientene og medisiner de trenger. Helsetjenestene vil bli tryggere både for pasientene og for helse­personell - de vil vite at de har oppdatert info og sjansen for å få riktige medisiner og behandling med en gang er mye større.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.